V krizi smisla tiči misel


         

22.05.2019

Kje in koliko? Ekonomski učinki digitalizacije kulturne dediščine v Sloveniji

Digitalizacija kulturne dediščine je postala velika tema razprav na področju kulture in v družbi nasploh. V predavanju, ki sem ga pripravil za posvet Družbeni in gospodarski vidiki uporabe digitalizirane kulturne dediščine v Sloveniji, ki ga je organizirala Narodna in univerzitetna knjižnica sredi meseca maja, sem predstavil podrobnejše izračune makro in mikroekonomskih učinkov vlaganj, ki jih je doslej opravila država na tem področju.

Ko govorimo o digitalizaciji kulturne dediščine, gre tu za arhive, knjižnice, muzeje, arhive avdiovizualnega gradiva ter druge vrste organizacij, katerih naloga je ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije. Motiv digitalizacije predstavlja med drugim večja dostopnost takšnih zapisov informacij ter boljša zaščita izvirnih analognih zapisov. Usmeritev v digitalizacijo ima podporo v javnih politikah na ravni države in usmeritvah na ravni EU. Od devetdesetih let dalje je Evropska komisija tako financirala številne projekte za povezovanje in omogočanje dostopa do kulturne dediščine, da bi spodbudila inovativno informacijsko družbo. Od začetka leta 2000 je digitalizacija zbirk dediščine postala del ključnih strategij, ki naj bi prispevale k ekonomiji znanja, ki jo omogoča „neomejen, trajnosten in zanesljiv digitalni dostop do evropskega kulturnega in znanstvenega znanja“ (Navarrete, 2014: 163; OCW, 2004).

Ker je področje izračunavanja ekonomskih učinkov zelo sporno področje, posebej na področju kulture, kjer je postala navada, da v nepoznavanju metodoloških podrobnosti velikokrat prevladujejo študije, namenjene temu, da bi pokazale karseda velike učinke (in to kakorkoli že), in ker je bila podobna analiza učinkov vlaganj v digitalizacijo kulturne dediščine po moji vednosti opravljena prvič v mednarodnem merilu, sem skušal biti posebej pozoren na metodološke podrobnosti.

Za merjenje vlaganj v digitalizacijo kulturne dediščine sem uporabil podatke iz postavke “Digitalizacija”, ki se vodi v letnih poročilih Ministrstva za kulturo vse od leta 2008. Podatki omogočajo sledenje vlaganjem po pravnih subjektih, ki so bili deležni subvencij. Ker so na postavki nejasnosti glede vlaganj v knjižnicah, smo izvzeli tovrstna vlaganja, kar se je pokazalo kot precej priročno, saj je omogočilo tudi določitev kontrolne skupine v statističnih modelih.

V prvem delu smo napravili preprosto makroekonomsko analizo, temelječo na uporabi produkcijskih multiplikatorjev, izračunanih iz že pripravljenih simetričnih input-output tabel, ki jih vodi Statistični urad RS. Slednja je pokazala, da lahko skupni učinek vlaganj, ki so na letni ravni v obdobju 2008-2017 v povprečju znašali malce več kot 600,000 EUR, ocenimo na desetletni ravni nekje v vrednosti 9.5 milijona EUR.

Da bi številke, ki “bi morale biti tam nekje zunaj” (kar pač številke tovrstnih analiz pomenijo), tudi dejansko preverili, da bi torej ugotovili, ali so učinki vlaganj tudi dejansko prišli do organizacij in občin, smo naredili še nadaljnjo analizo.

Najprej smo uporabili podatke več indikatorjev slovenskih občin, ki jih vodi portal Statističnega urada RS. Občinam smo glede na podatke letnih poročil pripisali ustrezna vlaganja iz postavke Ministrstva za kulturo, kar je označevalo našo “dozo” iz modelov doze in odziva (angl. dose-response) iz statističnih modelov vzročnega sklepanja. Izkazalo se je, da takšno “doziranje” vlaganj v digitalizacijo dejansko povzroča zaznavne ekonomske učinke – uspeli smo potrditi močne in pozitivne učinke na število delovnih mest v občinah, ki jih najlepše ponazori spodnja slika, narejena z uporabo programskega paketa Stata 15. Njihovo razlago so mi potrdili nekateri pogovori na dogodku samem – tudi drugi udeleženci, ki so bolj doma na samem področju, so potrdili, da tovrstna vlaganja pomenijo povečanje potrebe po delovnih mestih v podjetjih, ki digitalizacijo za kulturne institucije dejansko izvajajo.

V tretjem delu analize smo uporabili podatke raziskave ENUMERATE, mednarodne raziskave digitalizacije kulturne dediščine, doslej dostopne za tri leta, 2012, 2013 in 2015. Uporabili smo le slovenski vzorec organizacij in jim pripisali vlaganja iz postavke ministrstva glede na njihov pravni status – knjižnice so služile kot kontrolna skupina, ki vlaganj niso prejele, vse ostale organizacije (denimo arhivi in muzeji) pa so bile vlaganj deležne. Pokazalo se je, da učinki takšnih vlaganj niso bili vidni na mnoge pričakovane dejavnike, denimo prisotnost digitaliziranih zbirk, strategije digitalizacije v organizacijah, in osnovne podatke organizacij, kot so število zaposlenih in letni prihodki. Uspeli pa smo potrditi močan učinek na delež že digitaliziranih zbirk – organizacije, ki so vlaganja prejele, so imele v povprečju zaradi tega za okrog 11 odstotnih točk več že digitaliziranih zbirk od tistih, ki takšnih vlaganj niso prejele.

Izsledki analize so torej precej jasni, čeprav terjajo nekoliko skepse. Uporabljeni modeli še niso robustni – zaradi časovne stiske ob pripravi predavanja nekaterih spremenljivk, ki bi potencialno lahko spremenile rezultate, še nisem vključeval, prav tako nismo ustrezno modelirali povratno vzročnih, posredovanih, moderacijskih in podobnih vzročnih razmerij, pa tudi longitudinalna narava podatkov ni bila ustrezno naslovljena. Vseeno pa naši rezultati omogočajo sklepati, da so učinki vlaganj vsekakor zaznavni, tako na makro ravni občin kot mikro ravni organizacij. Največji doprinos analize pa vidim predvsem v identificiranju ustreznih podatkov in metod, ki bodo omogočale izračun na ravni Slovenije dograditi, na mednarodni ravni pa ponoviti tudi v prihodnje, kar lahko močno prispeva tako k raziskovanju kot bodočim odločitvam na področju.

doc. dr. Andrej Srakar, Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Ljubljana in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

  • Share/Bookmark

17.02.2018

Obrobje in kultura v Sloveniji

Zapisano pod: Kulturna ekonomika, Kulturna politika — andee - 17.02.2018

Spodaj najdete kratek povzetek predstavitve s festivala Fronta, Murska Sobota, 1.9.2017, ki ga objavljam po daljšem času v luči vsega, kar berem te dni – različnih napadov na področje kulture, ki se zdijo precej nevarni, saj občasno prihajajo od posameznikov, ki imajo precejšen političen vpliv v Sloveniji (verjetno pa so resnično del kakšne njihove predvolilne “igre”).

Na predstavitvi v Murski Soboti smo obravnavali problem decentralizacije podeljevanja sredstev v kulturi v Sloveniji. V prvem delu smo opozorili na nekaj mitov v slovenski kulturni politiki, ki se jih da zelo enostavno ovreči s kvantitativno analizo (celotno predstavitev, na kateri to temelji, najdete tukaj). Prvi govori o tem, da je kultura družbeni parazit in ne prinaša ničesar k bruto domačemu proizvodu. Slednjega ovržejo že preproste input-output analize in izračuni produkcijskih multiplikatorjev, ki pokažejo dejstvo, ki smo ga zdaj v Sloveniji ponovili že večkrat: da se izmed skupnih 63 sektorjev slovenskega gospodarstva med najboljših 15 nahaja 6, ki bi jih lahko uvrstili med kulturne in kreativne industrije, med njimi založništvo, arhitektura, film, snemanje nosilcev zvoka in oglaševanje. Drugi govori o tem, da je nekaj vredna le tista kultura, ki preživi na trgu – o tem je pred leti načenjala debato skupino libertarno usmerjenih ekonomistov okrog dr. Mića Mrkaića. Takšne argumente je v ekonomski teoriji najlažje ovreči s pomočjo t.i. vrednosti neuporabe – vrednosti, ki pokažejo, da ima neka dobrina vrednost tudi za tiste, ki je ne uporabljajo (v primeru kulture: berejo, obiskujejo, poslušajo, gledajo). O tem, kako pomembne so slednje za dokazovanje “javne vrednosti” neke kulturne dobrine najbolje priča znana študija danske profesorice Trine Bille (Bille Hansen, 1997), ki je dokazala, da moramo, v kolikor želimo opravičiti subvencijo danskemu kraljevemu gledališču, nujno upoštevati tudi vrednosti neuporabe, ki pa so bile v primeru tega gledališča precejšnje in ravno upravičile visoko subvencijo, ki jo to gledališče prejme.

Tretji tovrstni mit je, da je čas gospodarske krize prinesel splošno padanje javnih sredstev za kulturo. Ta ugotovitev v primeru držav EU preprosto ne drži – številne med njimi v času gospodarske krize niso rezale proračunov za kulturo, pač pa jih velikokrat celo dvigovale. Takšne so bile denimo vse skandinavske države, Avstrija in Nemčija, Malta, Luksemburg, ter tudi številne vzhodnoevropske države kot Bolgarija, Madžarska in Slovaška (ko govorimo o dvigovanju proračuna, govorimo strukturnem proračunu, torej proračunu izčiščenem za učinke gospodarske krize). Mit je tudi, da so bili denimo v času gospodarske krize javni zavodi oz. javni sektor v Sloveniji rigidni in neučinkoviti – kar je zanimiva ugotovitev in gre nekoliko v nasprotju s splošnimi ugotovitvami obstoječe literature o učinkovitosti institucij v kulturi, ki večinoma padajočo učinkovitost med leti pripisuje učinkom Baumolove bolezni (glej npr. Castiglione et al., 2017; Fernandez-Blanco et al., 2017). V primeru Sloveniji je učinkovitost javnih institucij (“splošnih” javnih zavodov v kulturi ter splošnih javnih knjižnic) v času gospodarske krize naraščala, o čemer priča evidenca v Srakar (2015) in Srakar et al. (2017).

Naslednja dva mita sta povezana z nevladnimi organizacijami na področju kulture in samozaposlenimi v kulturi. Pravita, da so nevladne organizacije združbe ljubiteljev („civilne družbe“), ter da so samozaposleni v kulturi socialna bomba slovenske kulture. O napačnosti prvega priča denimo anketa/empirična raziskava, ki jo je s sodelavci na področju držav nekdanje Jugoslavije pripravil Predrag Cvetičanin (2017). O napačnosti drugega pa pričajo že nekateri osnovni podatki, ki jasno pokažejo, da je npr. število samozaposlenih v kulturi do leta 2015 padalo oz. stagniralo, šele potem pa se pričelo naglo dvigovati – nekaj, kar trenutno ni niti priznano niti reflektirano v razpravah v slovenski kulturni politiki in je velikokrat brati precejšnja zavajanja glede tega.

Zadnji od mitov, ki ga bomo omenili, in je za našo razpravo ključen, je, da smo v zadnjih letih nekoliko zmanjšali centraliziranost slovenske kulture. Na napačnost tega “mita” smo opozorili z uporabo treh virov podatkov: splošne porazdelitve/distribucije sredstev ministrstva za kulturo po slovenskih NUTS3 statističnih regijah; podatkov o občinskih proračunih s strani ministrstva za finance; ter podatkov razpisov za uprizoritvene umetnosti ministrstva za kulturo.

Prvi podatki pokažejo, da je na eni strani neenakost med regijami pri podeljevanju sredstev za kulturo bistveno višja, kot denimo geografska oz. prebivalstvena slika. Več podatkov je v spodnji tabeli.

Na drugi strani pa izračun običajnih Ginijevih koeficientov neenakosti na spodnji sliki pokaže, da je neenakost podeljevanja sredstev padala med leti 2002-2007, nato pa se ponovno precej dvignila, tako da je v letu 2015 že spet na ravni približno iz izhodiščnega leta 2002.

V spodnji sliki je porazdelitev skupnih občinskih proračunov za kulturo, ki ponovno pokaže na občutno privilegiran položaj Osrednjeslovenske regije (z izjemo leta 2012, ko je opazen vpliv Evropske prestolnice kulture Maribor 2012).

Zanimiva pa je spodnja slika, kjer so v zgornjem delu povprečni deleži občinskih proračunov za kulturo po statističnih regijah, v spodnjem pa še medianske vrednosti. V primerjavi z zgornjo sliko, kjer so bile upoštevane skupne, nominalne vrednosti, in je torej veliko vlogo igralo število občin v regiji, gre pri spodnji za “uteženi” kazalnik. Najbolj opazno dejstvo je vidno glede regije Pomurja – je tako rekoč edina, ki v obeh tabelah nastopa pri dnu, kar pomeni, da gre pri njej dejansko za najmanjše povprečne in medianske deleže, namenjene za kulturo.

Zanimivo je pogledati tudi, katere so dejansko tiste med občinami, ki podelijo največ oz. najmanj deleža sredstev za kulturo. Nekatere od tistih čisto pri dnu so v spodnji tabeli. Ponovno je izstopajoče, da se velika večina med njimi nahaja v regiji Pomurja. V tej regiji bi bili torej nujni resnejši ukrepi glede decentralizacije kulture in večjih sredstev (oz. deleža sredstev) za kulturo na občinski ravni. Seveda pa naša analiza ne prinaša podrobnejših razlogov za to ugotovitev, ki bi terjala bolj poglobljeno analizo.

V zaključku smo analizirali še podeljevanje sredstev na razpisih za uprizoritvene umetnosti na ministrstvu za kulturo. Vključili smo le enoletne projektne in programske razpise – večletni programski razpisi zaradi velikih razlik po letih niso vključeni.

Na spodnjih dveh slikah so rezultati za leti 2005 in 2015, kjer smo za prikaz uporabili analizo omrežij, napravljeno v programskem paketu Pajek. Ne le, da je jasno vidna struktura centra in periferije (za obsežno razpravo o tej temi v analizi omrežij glej npr. Hojman in Szeidl, 2008), središča vloga Ljubljane je skorajda izključna z le nekaj organizacijami, ki so se v celotnem preučevanem obdobju 2005-2016 prebila do sredstev, vsaj na programskem razpisu.

V spodnjih dveh slikah sta še ločeno prikazana podeljevanje sredstev pri programskih in enoletnih projektnih razpisih. Vrednosti na povezavah označujejo vrednost subvencije, ki jo je organizacija v tem letu prejela. Kot že omenjeno, je struktura centra in periferije izrazita predvsem v primeru programskih razpisov.

Naj sklenemo. Predstavili smo nekaj ključnih problemov slovenske kulturne politike skozi empirične podatke. Pokazali smo na veliko neenakost, ki v Sloveniji vlada pri podeljevanju sredstev v kulturi s tremi primeri: splošna (skupna) sredstva MK; sredstva na razpisih za uprizoritvene umetnosti; ter občinska sredstva. Pokazali smo, da to posebej velja za regijo Pomurje, vsaj na občinskih ravneh, kjer bi morali sprejeti še močnejše ukrepe, ki bi zmanjšali zaostanek glede tega. V osnovni murskosoboški predstavitvi smo opozorili tudi na nekaj podobnosti s tujimi primeri, vendar tudi na razlike, ki pričajo, da gre pri nas za poseben primer.

V bodoče bo torej nujno sprejeti politike, ki bodo zmanjšale radikalno centralizirano vlogo Ljubljane v slovenskem kulturnem prostoru. Vendar ima tudi to, kot vsaka zgodba, dve plati: v splošnem raziskave kažejo tudi, da je lahko centraliziranost pozitivna za gospodarski razvoj, zato zmanjševanje centraliziranosti ne sme iti na račun uspešnosti in učinkovitosti slovenskega kulturnega prostora.

V ta namen torej v zaključku nekaj kratkih predlogov rešitev – čeprav osnovni namen predstavitve ni (bil) v iskanju odgovorov in rešitev, pač pa analizi stanja.

Predlogi:
Pregled problemov po področjih in dejanskih kapacitet, ki bi lahko bile izboljšane / izkoriščene na lokalnih ravneh
Celovito prostorsko načrtovanje kulture, zlasti na NVO ravni
Dialoške skupine za NVO in samozaposlene v vseh mestnih občinah
Večje sodelovanje med občinami in regijami pri vseh večjih kulturnih projektih
Dodaten prenos nekaterih pristojnosti v kulturi in kulturni politiki na mesta in kraje izven Ljubljane

Upamo, da bodo torej izračuni v analizi v pomoč pri bodočem načrtovanju sprememb v politikah glede tega. Vsekakor prikazano kliče po nadaljnji analizi, podrobnejših izračunih in predvsem resnejših ukrepih in razmislekih glede ureditve tega področja oz. perečega problema v Sloveniji.

Andrej Srakar.

  • Share/Bookmark

18.06.2017

How did the Chinese contemporary art system develop 1989-2015 – in 21 pictures

Dear all,

this post will be in English. It is related to some of the fascinating material/data I’m working with for an article with Marilena Vecco and Simeng Chang – the data are based on the Artlinkart data encompassing what should be all the exhibitions of contemporary art in Chinese museums and galleries in the period 1989-2015.

Although still very preliminary and prone to mistakes, here is at least some visual information on the development of this system over the years – the work was done in Pajek software, it is a so-called two-mode (temporal) network, where on the left of its picture are the museums and galleries and on the right the exhibiting artists/artist groups.

I hope it will provide you some pleasure in observing – again, please note the article is still in preliminary phase.

Year 1989:

Year 1990:

Year 1996:

Year 1997:

Year 1998:

Year 2000:

Year 2001:

Year 2002:

Year 2003:

Year 2004:

Year 2005:

Year 2006:

Year 2007:

Year 2008:

Year 2009:

Year 2010:

Year 2011:

Year 2012:

Year 2013:

Year 2014:

Year 2015:

  • Share/Bookmark

23.04.2017

O ekonomskih argumentih za javno financiranje kulture – Članek za IG Kultur Österreich

Zapisano pod: Kulturna ekonomika, Kulturna politika — andee - 23.04.2017

Spodnji prispevek bo v maju objavljen v časopisu dunajskega združenja IG Kultur Österreich, mislim, da ene največjih avstrijskih zagovorniških organizacij na področju kulture.

O ekonomskih argumentih za javno financiranje kulture

Uvod: ali je kultura javna dobrina?

V uvodu v ta kratki prispevek postavimo kratko in, kot se hitro izkaže, zelo provokativno vprašanje: ali je kultura javna dobrina? In, v kolikor ne, kaj to pomeni? Izven ekonomskih krogov se bo to marsikomu zdelo to vprašanje trivialne narave (saj je vendar »vsakemu jasno, da je kultura nekaj javnega značaja«) in na drugi strani tudi moteče in heretično. Kaj pa znotraj ekonomskih krogov?

Ekonomisti največkrat pravimo, da je neka dobrina javna, kadar hkrati zadošča dvema temeljnima zakonitostma: neizključljivosti (iz uživanja dobrine ne moremo izključiti nikogar) ter netekmovalnosti (če dobrino uživam jaz, jo lahko nemoteno uživa tudi kdorkoli drug). Hitro postane jasno, da kultura dejansko v nobenem primeru ne more biti tako opredeljena javna dobrina, vsaj v večini primerov: iz gledališke predstave lahko gledalce izključimo tako, da morajo plačati vstopnino; to, da berem knjigo pomeni, da je ne more ob istem času brati tudi kdo drug; iz gledanja filma nas ponovno lahko »izključijo« vstopnine v kinodvoranah. Le zelo redke kulturne dobrine, kot so denimo javni kipi, imajo povsem javni značaj.

Vendar ni potrebno skočiti v zrak (»kaj pa zdaj – kakšne neoliberalne neumnosti, seveda je kultura javna dobrina in jo moramo financirati s strani države…«). Res je le to, da mora za optimalno količino in kakovost kulturnih dobrin poleg trga delovati še kak drug mehanizem, saj trg na področju kulture ne deluje dobro. O tem obstaja vrsta dokazov, verjetno pa jih je najbolj pregledno in celovito povzel v svojem prispevku iz leta 2003 Bruno Frey. Frey govori o številnih pomanjkljivostih trga v kulturi, tako na ravni ponudbe kot povpraševanja.

Pred leti sem sam, ko sem pripravljal magistrsko nalogo, naletel na argument, ki je še danes verjetno najbolj trden v ekonomskem smislu, ko želimo upravičiti javno financiranje kulture. Jasno je, da je potrebno pokazati, da ima trg na področju kulture pomanjkljivosti, takšne, ki že v temelju pomenijo, da mora za (družbeno) optimalno količino in kakovost kulturnih dobrin posredovati nekdo izven tržnega sistema. Ena takšna pomanjkljivost je očitna: kultura ima tako imenovane »eksternalije« oziroma zunanje učinke. Preprosteje povedano, kultura ima učinke tudi za tiste, ki niso vključeni v »uporabo« kulturnih dobrin – tudi za tiste, ki kakšne predstave ali razstave ne vidijo, koncerta ne poslušajo, knjige ne preberejo in se kipa ne dotaknejo. Še več, te vrednosti so lahko celo precejšnje. Najbolj znana tovrstna študija je študija danske profesorice Trine Bille, ki je pokazala, da vrednost danskega kraljevega gledališča sestavlja več kot 90% takšnih vrednosti, ki jim ekonomisti pravimo vrednosti neuporabe. Celo več, v kolikor želimo upravičiti javne subvencije takšnim ustanovam, kot je dansko kraljevo gledališče, moramo velikokrat celo nujno upoštevati tovrstne vrednosti.

Povedano z jezikom ekonomistov: namesto individualne krivulje koristnosti moramo upoštevati socialno koristnost, (šele) s tem pa se presečišče krivulj koristi in stroškov (ekonomsko ravnovesje) premakne v točko, kjer je kulture »ravno dovolj«, vsekakor pa precej več, kot če bi upoštevali le potrebe trga. Kot bi dejali matematiki: quod erat demonstrandum. S tem se argument lahko sklene in to je zadosten razlog, da kultura potrebuje tudi financiranje s strani države, v kolikor želimo, da jo imamo »good and plenty« (naslov knjige razvpitega ameriškega kulturnega ekonomista Tylerja Cowena iz 2006).

Vendar: kako prepričati ministra za finance?

Zgodba pa na žalost ni tako enostavna. Če boste prišli do ministra za finance v katerikoli državi in mu povedali, da mora podpreti kulturo, ker, da trg tu ne deluje dobro in da ima kultura »vrednosti neuporabe«, bo verjetno v vas bolščal »kot tele v nova vrata«. Še en kulturnik, ki ne razume jezika, v katerem govorimo mi. Povejte mi, kakšne koristi bo naša država imela od kulture? Ali bo kultura prinesla nova delovna mesta? Ali bo zato zbranih več davkov? Bo podjetjem šlo kaj bolje? Ali bo s tem porasel vsaj turizem in petični gosti v domačih prenočiščih?

Najprej mu odgovorimo, kot želi: »Da, gospod minister – dejansko vam bo kultura prinesla nova delovna mesta in prihodke v gospodarstvo«. Čeprav je razprava o tej temi povsem zmedena in polna zlorab, tiste redke študije, ki bi jim lahko glede tega pripisali kredibilnost, dejansko pokažejo, da so multiplikatorji (pojem, ki v grobem označuje donosnost nekega sektorja v primerjavi z vsemi drugimi v državi) za dejavnosti, ki bi jih lahko označili za kulturne, res med visokimi, včasih celo med najvišjimi med vsemi sektorji. Kultura torej dejansko ima velike ekonomske učinke.

Vendar je na mestu kratek dodaten odstavek. Žal sem pred nedavnim zamudil obisk nekega visokega strokovnjaka EU za kulturne industrije v Sloveniji, sem pa slišal njegove izjave, ki jih je dajal za slovensko televizijo. Trdil je, da se premalo zavedamo »dokazljivih« ekonomskih učinkov kulture in da se da celo natančno določiti velikanske ekonomske učinke kulturnih festivalov in dogodkov. Nekaj takšnega je (žal – ne morem reči ničesar drugega) popolna izmišljotina. Res je sicer, da obstaja vrsta študij, ki trdijo natančno to – vendar bi si upal trditi, da so prav vse od teh študij polne netočnosti in šibkih metodoloških postopkov. Dejansko po štirih desetletjih od prve ekonomske impaktne študije na področju kulture, znamenite študije Cwija in Lyalla (1977), in dobesedno tonami opravljenih podobnih študij, nismo odgovorili niti na najbolj osnovna vprašanja na področju. Na eni strani so problem metodološko hudo sporne impaktne študije (najboljši prispevek na to temo je verjetno še vedno Seamanov iz 1987, čeprav ima že kar »dolgo brado«), na drugi pa konkurenčna metodologija kontingenčno vrednotnih študij, akademsko bolje sprejeta, vendar prepolna lastnih pomanjkljivosti in napak, nenazadnje pa celo izogibanju odgovorov na osnovna, »klasična« vprašanja o ekonomskih učinkih kulture, ki češ, da so »nepomembna«.

Govoriti o tako rekoč kakršni koli resni vednosti na tem področju, kaj šele o točnih številkah, je torej milo rečeno hudo sporno – je pa to (zelo) pogosto, zlasti s strani uradnikov, ki slepo zaupajo študijam, kot je bila The Economy of Culture in Europe iz 2006, ki so zgrajene zgolj na osnovnih deskriptivnih statistikah in so dejansko lahko le vir povsem osnovnih informacij in zagotovo ne kakršnih koli natančnejših vpogledov in premislekov, kaj šele kasnejših ukrepov. V zvezi s tem prej omenjeni Bruno Frey govori o »arts people« (ki slepo zaupajo tovrstnim študijam) in »arts economists« (ki da so na strani kontingenčnih študij). Sam se ne bi strinjal le s slednjim – dejansko stojijo »arts economists« na strani kontingenčnega vrednotenja, kar pa je huda napaka. Prav zaradi nje smo izgubili vsaj dve desetletji iskanja resnejših odgovorov o »dejanskih« ekonomskih učinkih kulture, vprašanje pa je, ali se bodo naposled tudi »arts economists« prebudili in ozavedli, da je prav njihova ignoranca do teh vprašanj najverjetneje povzročila, da tovrstne trditve »visokih strokovnjakov« še naprej prepričajo javnost.

Vendar: kaj torej reči ministru za finance? Kako ga prepričati? Kot smo dejali, vendarle obstaja nekaj trdnejše evidence, ki dejansko kaže, da precejšnji ekonomski učinki kulture dejansko obstajajo. Ali mu to povedati? In ali ostati zgolj na tem?

Po skoraj desetletju, ki sem ga tudi sam preživel v različnih prepričevanjih na ravni ministrstev, dejansko menim, da mu to velja povedati. Čeprav je to napačen argument za javno financiranje kulture v smislu ekonomske teorije (saj ne pove prav ničesar o »javni naravi« kulture, ki bi morala biti edini pokazatelj upravičenosti javnega financiranja), pa je najverjetneje edini, ki mu bo prisluhnil, vsaj v času prebujanja iz posledic ekonomske krize. Umetnost in kultura torej dejansko imata precejšnje multiplikatorje, kar lahko država izkoristi predvsem za večje javne investicije in vlaganja – slednja so tako lahko na eni strani pot iz gospodarske krize in na drugi strani koristni temelj in nadgradnja bodočega delovanja kulture.

Sklep

V tem kratkem prispevku smo se lahko malce resneje dotaknili le treh ekonomskih argumentov za javno financiranje kulture. Nismo torej govorili o Baumolovi bolezni (še enem argumentu, ki se je pokazal kot napačen pri zagovoru javnega financiranja kulture), o nesimetričnih informacijah in problemu moralnega hazarda, o neenakosti porazdelitve kulturnih dobrin, o ekonomijah obsega, in o meritornem značaju kulturnih dobrin. Opozorili pa smo na tri ugotovitve: prvič, da kultura zagotovo ni klasična javna dobrina v ekonomskem smislu; drugič, da je ekonomsko najtrdnejši argument za javno podporo kulture utemeljen na eksternalijah in vrednostih neuporabe; in tretjič, da je argument ekonomskih učinkov kulture sicer v ekonomski teoriji napačen (predvsem pa velikokrat zlorabljen in predmet številnih problematičnih študij in analiz), da pa bi ga bilo vseeno mogoče obrniti v dobrobit kulture in države in družbe nasploh.

V bodoče si sam želim veliko več študij na področju ekonomike kulturne politike, ki je v veliki meri neraziskano področje – tema ekonomskih učinkov kulture je le ena, kjer velja, da je razprava nedorečena in bi potrebovala veliko več resnejših evidenc in argumentov. Področja, kot so ekonomika javnih proračunov v kulturi, povezava med javnim financiranjem in zaposlenostjo v kulturi, razmerje med državnimi in lokalnimi proračuni za kulturo, sestavljeni indikatorji v kulturi (in kulturna statistika nasploh), mednarodna menjava s kulturnimi dobrinami, metode evalvacije učinkov kulturnopolitičnih ukrepov, so le nekatere od tem, ki so v veliki meri ali skorajda povsem odprte in neraziskane. Upam, da bo počasno odpiranje razprave na področju, kot jo načenja tale kratek članek, prispevalo k ozavedenju tega raziskovalnega manka in aktivnejšemu delu v bodoče.

O avtorju: Dr. Andrej Srakar je znanstveni sodelavec na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in glavni urednik znanstvene revije Review of Economics and Economic Methodology (REEM). Njegovi prispevki so bili med drugim objavljeni ali sprejeti v objavo v revijah, kot so Journal of Cultural Economics, Journal of Cultural Heritage, Cultural Trends, European Planning Studies, International Journal of Arts Management, Creativity and Innovation Management in Poetics. Več kot deset let aktivno raziskuje na področju kulturne ekonomike in je član znanstvenega odbora prihajajoče jubilejne 20. mednarodne konference združenja Association for Cultural Economics International (ACEI) v Melbournu.

  • Share/Bookmark

Mnenje o raziskavi “Cultural Participation and Inclusive Societies. A thematic report based on the Indicator Framework on Culture and Democracy. December 2016″

Zapisano pod: Kulturna ekonomika, Kulturna politika — andee - 23.04.2017

Tale zapis je bil predstavljen na srečanju avtorjev Kompendija kulturnih politik in trendov v Evropi na Cipru 30. in 31. marca 2017. Po besedah sodelavke, ki je to predstavila, je naletel na veliko odziva. Ker menim, da so tovrstni projekti, kot je IFCD (Indicator Framework on Culture and Democracy) lahko precej nevarni, t.j. vodijo v sporne in netočne zaključke, ki se nato uporabljajo pri sprejemanju odločitev, ga objavljam tudi javno. Raziskavo v celoti sicer najdete tukaj.

SHORT OPINION ON THE REPORT ON »CULTURAL PARTICIPATION AND INCLUSIVE SOCIETIES. A THEMATIC REPORT BASED ON THE INDICATOR FRAMEWORK ON CULTURE AND DEMOCRACY. DECEMBER 2016«

In general, the work on gathering cultural indicators is a worthwhile and extremely difficult endeavour. Cultural statistics are not provided systematically and in sufficiently long and equidistant (e.g. yearly-based) time series by e.g. Eurostat. To this end, I strongly support such reports as provided here and the work on the IFCD in general.

On the other hand, in a renowned article, Diamond and Hausman (1994) question the »numbers« provided by contingent valuation methodology (which is of course unrelated to the report, but used as illustration) in an often quoted question: »Is some number better than no number?«. Indeed, Hausman recalls this in a 2012 article (Hausman, 2012) and considers even his certain hopes of CVM providing some meaningful numbers after a time, as »hopeless«.

I do not think the situation in the case of IFCD and its usage is hopeless, it is promising, but I find several problems with the indicators and in the provided report, shortly listed below:

1) Inadequate description of the methodological procedure: in the report, I miss a more adequate description what exactly is measured by »cultural participation«. Apparently, this is a composite indicator taken from IFCD, including some n number of indicators collected in 7 dimensions listed in the final part of the results’ part of the report. The construction of the measure is not clear from the report, although from a general IFC report it can be concluded that this is a mere summation-based measure of 7 individual components, based on summation of n indicators (by components of course). But this should be clearly provided in the report, as otherwise we do not know what is measured at all. Furthermore, methodology used should be described – of course it includes (apparently) only Pearson correlations with some basic confidence intervals provided in graphs, but justification of this procedure should be provided (related to required sample size, reliability and validity of the results and, if possible, some additional sensitivity analysis).

2) Problems in the methodology Nr. 1: the study often uses Pearson’s correlation on the sample size of ~20. Although in theory nothing is wrong with such procedure, the reliability (and validity) of such results and, mainly, their interpretations, is clearly (highly) questionable. The sample size problem here is extremely dire, and, likely, there is some strong heterogeneity in the dataset (e.g. by welfare regime, cultural policy models, etc.) which is left completely unaddressed, at least as far as I could see.

3) Problems in the methodology Nr. 2: If the measures are composite indicators, based on mere summation (after standarization of course which has been done), and the indicators are likely prone to significant errors (they are even collected for different years – see the IFCD main report), the »practical« errors (not the ones in theoretical confidence intervals) are likely extremely huge. It is e.g. possible/probable there are outliers in the data due to numerous reasons, including mistakes in measurement, and in this case this likely has a huge influence on the results.

4) Causality: The study even discusses causality, which is absurd: of course there exist significant questions of reverse causality in this dataset and relationships analyzed, but I very much fear the data available by this study (mainly related to sample size and quality of the data) do not allow meaningful conclusions regarding this. Furthermore, as pointed in a recent article by Ruiz Pozuelo, Slipowitz and Vuletin (2016, https://publications.iadb.org/handle/11319/7758?locale-attribute=en) problems in estimating causality in relationships to the institutional indicators can be huge.

5) Presentation of the results: at least a complete table of all correlations (of all the relevant/included variables) with sample sizes and other statistics should be provided.

In general, I do not want to be too pessimistic and critical about the report. Again, I think that such endeavours could be useful if in future more attention will be provided to a) construction of the indicator (additional considerations to weighting procedures and sensitivity analysis to the consequences of using different weights for different indicators/components); b) quality of the data – there will always be a problem of sample size as the number of countries will be limited, so in this case at least some time series considerations should be provided, also: at least the year/s of the data should match, as one would assume there have been some significant changes in past decade, if for nothing else, for the consequences of the economic crisis (the data for 2003 or 2007 will/could, therefore, be significantly different than for 2013… – some data collected are from 2007/2011/2014 and other years and some for the apparent reference year 2013 (or 2014?)); c) methodology: simple Pearson’s correlation analysis is simply not enough for a discussion on this topic – if you want to address causality, as the report does (and should), significantly more methodological effort should be provided.

I must say I see a danger that due to relatively low usage of more complex statistics in cultural policy research the researchers in the field could indeed take the graphs for granted and perhaps (likely) even confuse the results in the analysis for causal effects (despite warnings in the study) and, in this manner, such efforts could cause more »noise« than information. As said previously, I have serious concerns about the reliability and validity of the results, which are not adequately addressed in the report, as much as I managed to read in a short time (if I skipped something, I apologize).

Nevertheless, I suggest to spend more effort on the above suggestions in future and hope that my opinion will be useful despite its critical tone.

P.S.: I did not spend much effort on the discussion on the interpretation of the results – although being a cultural economist I am not an expert on cultural participation and it could be that also some contentwise results could be questionable/debatable as well. I hope some other experts could be contacted to discuss those issues as well.

Author:
Andrej Srakar, PhD; Research Associate, Institute for Economic Research, Ljubljana; Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Ljubljana.

  • Share/Bookmark

25.12.2016

Vrednotenje ekonomskih učinkov kulturnih dogodkov – nova metoda

Ob novem letu je prav pogledati tudi, kaj ga je najbolj zaznamovalo. Vsaj zame zagotovo kar malce nepričakovan dvig metode ex-post ekonometrične verifikacije kot nove metode vrednotenja ekonomskih učinkov kulturnih dogodkov. Metoda, ki smo jo sami pričeli uporabljati pri ocenjevanju ekonomskih učinkov EPK Maribor 2012, in je potem kar nekaj časa “samevala”, je pričela “migati” v lanskem letu, dokončno pa se je pričela prebijati v zanimanje strokovne javnosti v tem letu.

Vse skupaj terja malce kronologije. Tema mojega magisterija na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je bila ekonomsko vrednotenje kulturnih dogodkov (kasneje je magisterij v knjižni obliki izdala Založba FDV). V magisteriju sem tedaj predstavil vse različne metodologije, ki so obstajale na področju, s posebnim ozirom na razkol med uporabo input-output metodologije (t.i. ekonomskimi impaktnimi študijami) in kontingenčno vrednotno metodologije. Podobno kot večina kulturne ekonomike sem se tedaj zavzel za večjo uporabo slednje pri vrednotenju kulturnih dogodkov. Iskreno rečeno pa mi tema “ni dala spati” in sem slutil, da v tedanji argumentaciji zevajo večje luknje.

Ko sem se vrnil z enoletnega študijskega bivanja v ZDA, me je Bogomir Kovač povabil k pripravi študije ekonomskih učinkov Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Sredi 2012, takoj, ko sem se vrnil, smo v okviru EPK pripravili tudi mednarodno konferenco o razvojnih potencialih kulture, kjer so bili prisotni tako rekoč vsi, ki s tega področja kaj pomenijo v svetovnem merilu: v prvi meri legenda tega področja, Bruce Alan Seaman, s katerim sem še danes v stiku. Bistveni del: v svoji predstavitvi je Seaman že takrat nakazal potencial nove metode ex-post ekonometrične verifikacije, ki je nihče v kulturni ekonomiki doslej ni uporabljal.

Ko smo torej po tem, v jesenskih mesecih 2012 razmišljali, kako se lotiti študije v Mariboru, je prišel preblisk. Med vožnjo z vlakom do Maribora, kjer smo imeli takrat sestanek, sem se malce nerad lotil teme sestanka – bomo pač naredili neko kombinacijo impaktne in kontingenčne študije, sem si dejal. Bo že kako… In potem sunek: kaj pa če bi uporabili podatke SURS in treatment effects metode? Primerjali dejanske statistične učinke po občinah? Odlično! In potem misel: pa zakaj za vraga tega ne delajo tudi v drugih študijah, v drugih primerih? Saj to je vendar najbolj pisano na kožo temu problemu – merjenju ekonomskih učinkov kulturnih dogodkov…

Dobro, ostalo je zdaj že preteklost, v Mariboru smo to uporabili, s tedaj še precej elementarno ekonometrično osnovo, zato tega kar dolgo nisem hotel spraviti v objavo. Uporabili smo vse tri metode, ekonomsko impaktno študijo, ex-post verifikacijo in kontingenčno metodo. Še danes vsi tisti, ki hočejo kazati na velike ekonomske učinke dogodka, navajajo le impaktno študijo, tisti, ki ga hočejo kritizirati, pa ex-post verifikacijo. Vsakemu svoje, alias sto ljudi, sto čudi.

Da malo skrajšam: metodo sva obudila v letu 2014 s kolegico dr. Renato Slabe-Erker in jo kasneje uporabila na primeru ekonomskih učinkov EuroBasketa2013 v Sloveniji. Z njeno uporabo sva prijavila tudi članek o ekonomskih učinkih beneških karnevalov na takratni odprti poziv za mednarodno monografijo Carnival, Culture and Tourism (po vseh peripetijah bo naposled zunaj v začetku 2017 pri eni vodilnih založb s področja turizma, CABI). Bila sva sprejeta, rok za članek pa smo imeli jeseni 2015. K sodelovanju sva povabila še mojo tesno sodelavko prof. dr. Marileno Vecco, ki je skoraj 10 let živela in predavala v Benetkah.

Izšlo se je odlično, rezultate članka kratko predstavljam v nadaljevanju. Ko je na Facebook profilu ACEI v začetku 2016 stekla debata o novih metodah merjenja ekonomskih učinkov kulture, sem jim sam posredoval te članke (mariborskega, beneškega, EuroBasket). Članke je dobila Jen Snowball, ki je prav tako predavala na mariborski konferenci, in tako se je vednost malce razširila. Beneški članek smo predstavili na osrednji ACEI konferenci v Valladolidu, o njem sta veliko “glasin” razširila Jen in Seaman in prišlo je nekaj največjih na področju, denimo Victor Ginsburgh. Vzdušje je bilo malce mučno, predstavitev ni najbolje uspela, vseeno pa je bilo dovolj, da se je delo nadaljevalo. V mesecu po konferenci sva z Marileno naposled zaključila in oddala še članek o učinkih EPK Maribor 2012, sedaj že sprejet v Journal of Cultural Economics; vmes je bil sprejet še en članek z uporabo te metode na primerih dveh slovenskih jazz festivalov Jazz Cerkno in Jazzinty, ki bo objavljen v januarju 2017 v European Planning Studies. V postopku dogovora je ex-post ekonometrična študija EPK Aarhus 2017, v dogovorih je seminar na IMT Lucca, v postopkih dogovorov je tudi študija učinkov festivalov na Dunaju. Kjerkoli smo kasneje (po Valladolidu) predstavljali članek s to metodo, smo dobili dokaj enoten, večkrat ponovljen odziv: ta metoda je to, kar področje kulturne ekonomike trenutno najbolj potrebuje. In to je seveda odlično izhodišče za oba z Marileno, ki sva sedaj nekako proponenta te metode.

Opišimo najprej v kratkem, o čem je v metodi sploh govora in kje so njene prednosti in slabosti. Najprej, kje je problem obstoječih metod? Impaktne študije prinašajo napačne številke. Čeprav se jih velikokrat označuje kot “najpogostejšo obliko raziskav na področju umetnosti in kulture” (glej denimo Sterngold, 2004), pa so velikokrat bolj poskusi “arts people” (kot jih imenuje Frey, 2005), da bi širšo javnost, predvsem pa financerje “ozavestili” (bom rekel kar direktno: nategnili…) o ekonomskem pomenu lastnega dogodka. Višja kot je številka, bolje je (lažje je prepričevati)…

Na drugi strani je metoda kontingenčnega vrednotenja kot bolj “blagozvočna” in politično korektna: vrednoti namreč “intangible” vrednosti kulture. Kaj lepšega, mar ne? Bom še enkrat več neposreden: kaj lepšega za še en nateg “strokovne”, predvsem pa kulturniške javnosti… Ponovno gre namreč za metodo, ki ima velike, neizogibne probleme. Gre za anketno metodo, kjer se respondente sprašuje po največjem plačilu, ki bi ga bili pripravljeni odšteti za spremembo v ravni neke javne dobrine, povedano zelo v grobem in kratkem. Razumljivo: ti respondenti lahko odgovorijo načeloma karkoli, in večinoma tudi kontingenčne študije prinašajo visoke, lahko bi dejali napihnjene številke. Vendar še bolj nerodno: povsem se izognejo osnovnemu vprašanju – kakšni so (bili) učinki dogodka na ustvarjene prihodke, nova delovna mesta, dodatno število turistov, obisk kulturnih prireditev, zbrane davščine, če že hočete? Iskreno bom dejal: mislim, da bodo razprave v naslednjih letih jasneje pokazale, da je pri obsežni razpravi o tej metodi v kulturni ekonomiki preteklih desetletij šlo za odmik od pravih problemov, vseeno odmik, ki je prinesel kar nekaj dodatne vednosti, ki pa žal ni odgovorila na bistvena vprašanja.

Zato je rešitev, ki jo prinaša naša metoda, naslednja. Da bi odgovorili na osnovna vprašanja, na katera pa impaktna metodologija odgovarja pristrano in z napačnimi vrednostmi, uporabimo raje obstoječe statistične podatke, dostopne v registrskih virih, in iz njih skušajmo izluščiti “blip” (kot sta to poimenovala Gergaud in Ginsburgh v članku iz 2013), torej nekakšno sled, ki so jo ti dogodki zapustili v okolju, kjer so potekali. Metoda, ki poskuša storiti kaj takšnega, je bila prvič uporabljena v ekonomiki učinkov športnih dogodkov (Baade in Dye, 1988; 1990), iz določenih razlogov (povezanih z zgornjo kratko razlago) pa je doslej doživela le zelo malo aplikacij na področju kulture, do naših študij dejansko po moji vednosti najdemo le en članek z uporabo takšne metodologije – Sarah Skinner je v članku v Journal of Cultural Economics iz leta 2006 ocenjevala ekonomske učinke nekaterih večjih likovnih razstav v mestecu Jackson, Mississippi.

V trenutnem stanju metode jo lahko razdelimo v dve večji vrsti: a) uporabo modelov panelne ekonometrije, kjer uporabimo kakšno od izpeljank metode difference-in-differences ali drugih metod t.i. program evaluation, da bi ugotovili učinek “tretmaja” (angl. treatment effect) na ekonomske kazalnike v mestu (regiji, državi, itd.) dogodka; takšno metodo smo uporabili na primeru ekonomskih učinkov EPK Maribor 2012, pa tudi učinkov EuroBasket2013 v Sloveniji; b) uporabo modelov časovnih vrst, ki jih lahko uporabljamo predvsem takrat, kadar nam veliko spremenljivk na primerjalni ravni manjka; takšno metodo je uporabila Skinnerjeva, sami pa smo jo uporabili pri oceni ekonomskih učinkov beneškega karnevala in dveh slovenskih jazzovskih festivalov.

Najprej poglejmo, kakšne rezultate je prinesla v primeru EPK Maribor 2012. Osnovni parametri dogodka so verjetno vsem dobro znani – 6 partnerskih mest, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje. Dogodek je potekal v letu 2012 in je bil doslej največji kulturni dogodek pri nas, vsaj po obsegu in trajanju. V študiji iz 2013 sva s Kovačem ocenjevala njegove učinke na prihodke podjetij, zaposlenost, mesečne plače, turizem in obisk kulturnih dogodkov. V končnem članku smo ocenjevali predvsem tisto, kar se je pokazalo kot najbolj zanimivo: učinke na turizem in zaposlenost. Prva zanimiva stvar so učinki na turizem – modeli so jasno pokazali, da lahko o zaznavnih učinkih, ki so bili posledica le tega dogodka in ne kakšnih splošnih trendov, gospodarske krize ali drugih dogodkov, govorimo le v Mariboru. Tu smo ocenili, da je zaradi dogodka v mesto prišlo okrog 20,000 dodatnih turistov, od tega nekaj več kot 18,000 tujih. Dodatnih nočitev je bilo (spet ponovno v Mariboru, učinki v nobenem od drugih mest niso bili statistično značilni, v nobeni specifikaciji modelov) nekaj več kot 48,000, od tega prek 46,500 s strani tujih turistov. Učinek, ki smo ga modelirali, je na spodnji sliki viden kot skok v letu 2012.

Ocenjevali smo tudi učinke na zaposlenost. Ti so bili… negativni. Če je projekt pred pričetkom napovedoval ogromno dodatnih delovnih mest in so kreatorji projekta še dolgo po dogodku govorili o pozitivnih učinkih, teh žal v podatkih ni videti. Šele, ko smo bili posebej pozorni na učinke gospodarske krize, smo prišli (le) do okrog 800 delovnih mest, ki jih je leto 2012 odneslo Mariboru (preostalih pet mest je imelo ponovno statistično neznačilne učinke, ko smo upoštevali gospodarsko krizo, vendar bi bili brez upoštevanja tega tudi tu vidni določeni negativni učinki na zaposlenost v letu 2012). Seveda bi bilo absurdno trditi, da je bilo to posledica EPK, vendar ti rezultati pokažejo, da je prav tako absurdno govoriti o tem, da je projekt “premagal” siceršnje probleme mesta – očitno so ostali nekateri močni negativni dejavniki, ki jih nismo uspeli vključiti v model in ki določajo usodo mesta, za katero sami vemo, da ni rožnata. Koristno bi bilo tu iti še naprej v modeliranju in določiti, za katere dejavnike natančno gre.

V primeru Benetk je bilo stanje drugačno. Tu nismo imeli podobno širokih podatkov kot za Maribor (kjer smo lahko uporabili podatke SURS za vse občine v Sloveniji in torej panelno analizo). Dostopni so bili le podatki za regijo Veneto; Italijo v splošnem; ter podatki beneških statistik. Zato smo uporabili zelo podobno metodologijo kot Skinnerjeva, ki se je pokazala kot primerna, vsaj sodeč po statističnih testih v članku. Modelirali smo le univariatne časovne vrste, torej le po eno spremenljivko, kjer smo najprej s preprostimi OLS regresijami izločili sezonske in ciklične učinke ter nato ocenjevali parametre z ARIMA modeli ter kasneje še z intervencijsko analizo, ki smo jo kasneje uporabili tudi za slovenske jazz festivale. Ocenjevali smo učinke na število turistov – njihove prihode, nočitve, vožnje z vaporetti in letalske prevoze; ter zaposlenost v regiji.

V spodnji sliki sta vidni osnovni časovni vrsti, ki smo jih ocenjevali – število prihodov turistov in njihovih nočitev. Kar smo ocenjevali, je majhen “spike”, torej dvig v februarju vsakega leta, torej v mesecu, v katerem v največji meri poteka karneval. Izkazalo se je, da je modeliranje dalo kar robustne in statistično močne rezultate. Ocenili smo, da karneval v Benetkah prinaša vsako leto približno 50,000 dodatnih prihodov turistov in približno 170,000 dodatnih nočitev. Prav tako tudi okrog 20,000 dodatnih potnikov na vaporettih. Največji učinki glede vsega tega so bili v februarju leta 2011, ko smo zabeležili tudi edini statistično značilen padec v stopnji brezposelnosti v regiji Veneto za 1.21 odstotne točke, ki ga je očitno pripisati v veliki meri učinkom karneval. Iz tega je bilo precej enostavno oceniti tudi učinke na skupne dodatne prihodke v mestu, nastale v največji meri kot posledica karnevala, v letu 2012 so ti znašali okrog 58 milijonov evrov.

Zadnji primer, ki ga imamo trenutno “na voljo”, so učinki dveh slovenskih jazz festivalov, Jazz Cerkno in Jazzinty Novo mesto v letih 2008-2015. Šlo je za članek, ki je bil v osnovi prijavljen v tematsko številko revije European Planning Studies o odpornosti (angl. resilience) mest in prispevku umetniških dogodkov k temu. Tu smo imeli to srečo, da smo imeli pravzaprav na voljo obe metodološki možnosti: lahko bi uporabili analizo panelnih podatkov, saj smo ponovno imeli (mesečne) podatke o turizmu za dobršen del slovenskih občin (preko SURS), lahko pa smo uporabili tudi metode časovnih vrst, enake kot v primeru Benetk. V primeru Cerkna tu ni bilo problemov, saj sta tam po naši vednosti le dva večja vsakoletna “dogodka”: smučarski del sezone, kjer je v spodnji sliki viden tudi največji skok v turizmu, ter festival, ki poteka v mesecu maju – lepo je viden tudi manjši skok glede tega, ki smo ga ocenjevali. V primeru Novega mesta smo tu imeli nekaj več težav, da smo v mesecu avgustu, ko poteka Jazzinty, izločili učinke festivala.

V Cerknem smo tako ocenili učinke festivala v “najboljših” letih, 2008-2010, na 300-1000 novih obiskovalcev, med katerimi je bilo okrog 200-600 tujcev. Dodatnih nočitev je bilo med 1,000-5,000, od tega 600-3,000 s strani tujih obiskovalcev. Manjši učinki so bili vidni v Novem mestu, kjer smo ocenili le okrog 200 dodatnih obiskovalcev zaradi festivala, vsaj v letih 2008-2010, ogromna večina teh je bila tujih, dodatnih nočitev pa okrog 1,000. Določeni pozitivni učinki so bili tudi na zaposlenost, v rangu 20-100 dodatnih delovnih mest, v obeh mestih je bilo to vidno v letih 2008-2010, v Cerknem še kasneje v letu 2014, v Novem mestu pa v letu 2012.

Zadnja stvar, ki jo prikazujem, je še vzdržnost takšnih učinkov v primeru dveh jazz festivalov. V zgornji vrsti so ti učinki za Jazz Cerkno, v spodnji za Jazzinty Novo mesto, po vrsti so grafi naslednji: levo – na skupne prihode turistov; na sredi – na njihove nočitve; na desni – na zaposlenost. Vidimo, da so bili (za razliko od Benetk, kjer rezultatov sicer ne prikazujemo) ti učinki kar vzdržni, zlasti to velja za zaposlenost. Velja pa podobno, kot pri predhodnih ugotovitvah: učinki, ki smo jih opisali, torej v letih 2008-2010, in kasneje pri Cerknem v 2014, pri Novem mestu pa v 2012 in 2015, so bili dokaj vzdržni, tudi zato smo v članku ocenili prispevek obeh festivalov k vzdržnosti in odpornosti obeh mest kot pozitiven.

Kaj reči za konec? Upam, da vam bo to v kratek, vendar dovolj podroben opis tega, kar se je v zadnjih letih dogajalo. Metoda se pričenja razvijati, čeprav je kolikor vem zaenkrat omejena na aplikacije znotraj “mojega” raziskovalnega kroga. Verjetno bodo šele prve resnejše objave, ki bodo prišle v 2017 (za vse tri članke) razširile razpravo in uporabo te metode. Običajno navedemo, da ima metoda naslednje glavne prednosti: a) operira z dejanskimi statističnimi podatki, ključni izziv pa je, ali si zmožen izpeljati ekonometrijo in statistiko dovolj dobro, da prideš do robustnih in korektnih ocen; b) nima posebnih velikih stroškov – potrebuješ sicer nekoga, ki jo zna izvesti, sami podatki, s katerimi operiraš, pa so praviloma predmet zbiranja državnih statističnih uradov in so javno dostopni; c) omogoča primerjavo posameznih dogodkov; d) z njo je možno ugotavljati, kateri dejavniki vplivajo na določen učinek. Največja prednost pa je seveda v tem, da z njo po dolgih desetletjih brezplodnih polemik, ali so boljše impaktne študije s strani “arts people” ali kontingenčno vrednotenje s strani “arts economists”, dobivamo metodo, ki je zmožna odgovoriti na večino vprašanj o ekonomskih učinkih kulturnih dogodkov. Nadaljnja leta pa bodo pokazala, ali smo pri tem šli v pravi smeri in ali bo metoda izpolnila to, kar sedaj obljublja.

Uporabljene reference:
Baade, R.A., in Dye, R.F. (1988). Sports stadiums and area development: a critical view. Economic Development Quarterly 2(3), 265-275.
Baade, R.A., in Dye, R.F. (1990). The Impact of Stadium and Professional Sports on Metropolitan Area Development. Growth and Change 21(2), 1-14.
Frey, B.S. (2005). What Values Should Count in the Arts? The Tension between Economic Effects and Cultural Value. CREMA Working Paper Series, Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA).
Gergaud, O., in Ginsburgh, V. (2013). Measuring the economic effects of cultural events with special emphasis on music festivals. ULB Institutional Repository, ULB – Universite Libre de Bruxelles.
Skinner, S.J. (2006). Estimating the real growth effects of blockbuster art exhibits: a time series approach. Journal of Cultural Economics, 30, 109-125.
Sterngold, A. (2004). Do Economic Impact Studies Misrepresent the Benefits of Arts and Cultural Organizations? The Journal of Arts Management, Law, and Society, 34(3), 166-187.

  • Share/Bookmark

22.12.2016

O klestenju proračunov za kulturo v državah EU – resnica ali mit?

Spodnje je kratek povzetek našega prispevka, povabljenega in sprejetega v objavo v tematski številki o kulturni ekonomiki španske SSCI revije Hacienda Pública Española / Review of Public Economics. Naslov prispevka: The Tale of the Cuts and Raises: Public Budgets for Culture in European Countries During the Financial Crisis, soavtorja: dr. Marilena Vecco, dr. Ákos Tóth.

Prispevek prikazuje gibanja javnih proračunov za kulturo v času gospodarske krize v 28 državah EU in Norveški, državah, za katere so analizo omogočili podatki COFOG, dostopni v letih 1990-2015.

Prispevek je na nek način nadaljevanje študije za Evropsko komisijo iz leta 2013, ki smo jo takrat pripravili v soavtorstvu z dr. Vesno Čopič, Pétrom Inkeijem in dr. Anito Kangas. Takratna študija je verjetno prva ekonometrična analiza določiteljev javnih proračunov za kulturo in morda celo eno prvih del na velikem in neraziskanem področju ekonometrike kulturne politike. Kot je še leta 2006 zapisal nizozemski ekonomist Rick van der Ploeg, “bodo šele kasnejša leta, ko bodo postali dostopni boljši podatki, omogočila prve ekonometrične analize javnih proračunov za kulturo na ravni EU, kot je sicer že v uporabi na področju politične ekonomije v splošnem”. Zamisel takratne študije za EK je bila prav narediti prvo takšno analizo.

Med takratnimi soavtorji sta bila v nasprotju dva glavna koncepta: Inkeijev – Péter je zagovornik deskriptivnih analiz, za takratno študijo pa je pripravil lep graf, ob katerem še danes zavzdihnejo soavtorji/ce; in moj, ki je zagovarjal ekonometrični pristop, ki bi šel v “drobovje” podatkov. V takratni analizi smo združili oba, sam sem predstavil nekaj res bazične linearne panelne ekonometrije in skupinjenja, ostali pa pregled po državah EU.

Vendar si več lahko prebere vsak sam. Glavni namen tega kratkega prispevka je nekje drugje. Prek Budapest Observatory Péter še vedno vsako leto lansira isti “lepi graf”, za leto 2014 ga najdete tukaj, za leto 2015 tukaj, za leto 2016 pa tukaj. Podoben graf smo v članku reproducirali tudi mi, prikazan je v slikici pod tem odstavkom. Kot piše v prispevku glede leta 2014: “Last summer we showed how abruptly central governments cut cultural expenditure after 2008, and that local governments, on the other hand, did not follow suit.” Osrednji moto: v času gospodarske krize so bili rezi v javne proračune za kulturo prisotni tout court, vsepovsod, vsaj ko gledamo državno raven. Péter tudi trdi, da na lokalni ravni tega ni bilo videti.

Ena glavnih ugotovitev našega članka za Hacienda Pública Española je ravno ovrženje takšnih lepih grafov. Slednji imajo (najmanj) dva velika problema, vezana na to, da se preprosto seštejejo vse države vključene v analizo: a) to predpostavlja, da so se države odzivale enako ali vsaj zelo podobno in da jih zato lahko seštevamo kot jabolko in jabolko, in ne denimo kot jabolko in oreh (kar bolj ustreza resnici…); b) to pozablja tudi, da so države med seboj močno različne tudi po velikosti – če denimo Malta in Luksemburg nista poznala rezov v javne proračune za kulturo, who cares… glavno, da sta jih veliki Velika Britanija in Nizozemska.

Dejansko pa podatki pokažejo povsem drugo zgodbo, čeprav, zanimivo, v povprečju nek gro teh trditev vseeno zdrži: v povprečju rezultati dinamičnih panelnih modelov dejansko pokažejo, da so v času gospodarske krize proračuni za kulturo padali, in to tako na državni kot lokalni ravni. O tem malce več kasneje.

Kakšna je torej ta druga zgodba? Jah, države so se na gospodarsko krizo odzivale povsem različno in pri tem niso igrale odločilne vloge zgolj kulturnopolitične značilnosti, prej nekateri makroekonomski dejavniki. Države pa lahko v grobem ločimo na pet skupin.

Najprej, “cutterji”. Ciper, Češka, Grčija, Irska, Italija, Portugalska, Slovenija in Španija, države, ki so se v času gospodarske krize ubadale z resnimi javnofinančnimi problem in bile večina od njih pod nadzorom t.i. trojke (skupine treh mednarodnih institucij: Evropske komisije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada). K tem državam dodamo še Ciper in Slovenijo, ki sta obe prav tako doživeli velike javnofinančne »pretrese« v času gospodarske krize, pa tudi Češko republiko zaradi podobnih gibanj v javnih proračunih za kulturo v času gospodarske krize. Za vse te države so značilni močni padci v ravni javnih proračunov za kulturo (dejanskih in strukturnih) v času gospodarske krize, posebej v njenih kasnejših letih.

Drugič, “prav tako cutterji, vendar iz drugih razlogov”: Nizozemska in Velika Britanija, ki sta prav tako doživeli velike reze v raven javnih proračunov za kulturo, vendar bi jih težko pripisali zgolj posledicam gospodarske krize, kar potrdijo tudi relativno majhna odstopanja dejanskega in strukturnega proračuna za kulturo v tem času. Prej bi lahko v zvezi s tem govorili o problemih v »zgodbi« ekonomskih učinkov kulture (glej denimo Mermiri, 2010a; b; 2011; Brabazon, 2015; Srakar, 2010), ki je bila zelo močno prisotna prav v omenjenih dveh državah.

Tretjič, “vzhodnoevropski “vztrajniki” “: Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška, kjer ni videti tako rekoč nikakršnih omembe vrednih padanj dejanskih in/ali strukturnih proračunov za kulturo v času gospodarske krize. Takšna gibanja smo pripisali dvem možnim vzrokom: a) majhen finančni pomen, ki ga ima kultura v teh državah; b) strateški pomen kulture v teh državah za nacionalno identiteto. To skupino smo ločili od zahodnoevropskih držav s podobnimi gibanji na osnovi ugotovitev raziskave o kulturnem indeksu (Srakar, Verbič in Čopič, 2015), ki je pokazala na jasne razlike med zahodno- in vzhodno-evropskim modelom glede ekonomskega in socialnega stanja kulture.

Četrtič, “zahodnoevropski “vztrajniki” “: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Luksemburg, Malta, Norveška in Švedska, kjer prav tako kot v tretji skupini ne najdemo nobenih vidnih rezov v javne proračune za kulturo v času gospodarske krize. Opaziti je le zaznavnejši rez v javne proračune za kulturo v letu 2014 v vseh skandinavskih državah, ki pa zaenkrat verjetno še ne morejo biti dovolj, da bi na temelju tega sklepali o dolgoročnejšem nižanju v ravni kulturnih proračunov oz. manjšanju javne vloge kulture.

In, naposled, petič, “baltske države”: Estonija, Latvija in Litva, ki jo posebej razlikujemo zaradi zelo specifičnih in med seboj podobnih gibanj javnih proračunov za kulturo v času gospodarske krize: v letih 2009‒2011 so vse tri države doživljale večje reze v proračune, kasneje pa zelo hitro z višanjem le-teh dosegle ravni izpred leta 2009.

Kaj je nauk te ločitve na skupine? Da v času gospodarske krize velika večina evropskih držav dejansko sploh ni resneje rezala v proračune za kulturo, niti na splošni ravni (država+občine) niti, ko posebej gledamo centralne, državne proračune za kulturo. Takšne države so v obdobju 2009-2014 zagotovo bile vsaj Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Luksemburg, Malta, Norveška, Švedska, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška. 16 izmed 29 vključenih držav… Več kot polovica. Od kod torej zgodba, ki se prodaja v svetovni javnosti, da so proračuni za kulturo padali vsevprek in v splošnem? Žal vsaj podatki Eurostata oz. COFOG do leta 2014 ne potrdijo tega. Priznam, da še nisem naredil analize tudi s podatki do 2015. Morda pa ti spremenijo kaj, čeprav osnovna ugotovitev skoraj zagotovo zdrži.

Kaj pa o razmerju med državnimi in lokalnimi proračuni za kulturo? Kaj se dogaja z enimi, ko višamo ali nižamo druge? Več kot očitno pride do učinka endogenosti, saj se oboji določajo hkratno in vplivajo eni na druge. V ta namen smo uporabili nekaj panelnih VAR modelov in analizo Grangerjeve vzročnosti, tega dela analize sicer v članku za to revijo še ni.

Kaj torej pokažejo rezultati? Najprej, ugotovitev, ki se slika skozi celotno delo na analizi tega problema je, da centralni proračuni precej močneje (pozitivno) vplivajo na raven lokalnih proračunov, medtem ko slednji malo, če ne celo negativno na raven prvih. Povedano po domače, bo višanje centralnega proračuna za kulturo za sabo potegnilo tudi višanje lokalnega, višanje ravni lokalnega pa ne bo imelo nikakršnih posledic ali bo prispevalo celo k zniževanju centralnih proračunov za kulturo.

Lepa slikica spodaj to ponazori, gre za t.i. funkcije odziva na impulze (angl. impulse response functions) ter dekompozicijo variance. Na levi strani je odziv v višini lokalnega proračuna na spremembe v centralnem (upoštevali smo tudi kontrolne spremenljivke s preprosto metodo, ki jo je v email komunikaciji svetovala Inessa Love s Svetovne banke, avtorica enega od programov za panelne VAR modele: najprej smo naredili preprosto regresijo odvisnih na kontrolne spremenljivke, izločili reziduale regresije in v nadaljnjem delu delali le še z reziduali), na desni pa odziv v višini centralnega proračuna na spremembe v lokalnem. Jasno je vidno, da je na levi strani viden šibek (in precej kratkotrajen) pozitiven odziv lokalnega na centralni proračun (ki je bil v nekaterih dodatnih modeliranjih močnejši), na desni pa ni videti prav nobenih vidnih učinkov.

Analiza Grangerjeve vzročnosti, narejena za vsako od vključenih držav je potrdila, da obstaja tudi tu določena heterogenost med državami. Zlasti tiste iz zahodnega sveta imajo precej močnejši vpliv centralnih na lokalne proračune, tiste iz vzhodnega pa lokalnih na centralne. Nekoliko več je v spodnji tabeli.

Kaj nam vse to torej pove? Najprej, zgodba o splošnem rezanju v javne proračune za kulturo v zadnjih letih (o, kako smo mi ubogi…) je žal izmišljotina in je dejanski podatki ne podprejo povsem oz. je potrebno biti pri njeni razlagi zelo previden. Evropske države so se na gospodarsko krizo odzivale zelo različno v gibanjih javnih proračunov za kulturo, številne pa so te proračune celo višale. Poleg tega smo pokazali tudi, da ima raven centralnih proračunov za kulturo kavzalni (in pozitivni) učinek na raven lokalnih proračunov, v obratni smeri pa bi o tej povezavi le stežka govorili oz. je precej šibkejša. Če jo že kje najdemo, bo to prej v vzhodnoevropskih kot zahodnoevropskih državah.

Opozarjam, da je analiza sicer, posebej v zadnjem panelnem VAR in Granger-kavzalnem delu še malce neizdelana in jo bo potrebno še okrepiti, vendar je večina ugotovitev kar precej robustna in smo do podobnih ugotovitev prihajali na istem podatkovnem setu že od začetka dela na tem članku, torej vse od leta 2013, ko je bil prvič predstavljen na delavnici EWACE v Ljubljani.

Upam pa, da bo zanimiva in tudi vam osvetlila marsikaj, kar zadeva zgodbe o javnih proračunih za kulturo, posebej v času gospodarske krize.

Za konec še to – analizo bi bilo pomembno ponoviti tudi za proračune na drugih področjih. Podatki COFOG to več kot omogočajo, analize pa bi osvetlile številne stvari, ki so zdaj zamegljene, nejasne in z veliko premalo empiričnega modeliranja. Upam, da se v kratkem lotimo tudi tega…

  • Share/Bookmark

8.03.2016

O ekonomskih učinkih kulture – z okrogle mize v Kinu Šiška

Zapisano pod: Kulturna ekonomika — andee - 8.03.2016

S strani znanke sem bil naprošen, da zapišem argumente, ki sem jih predstavil na potekli okrogli mizi o ekonomskih učinkih kulture v Kinu Šiška. Morda/verjetno so zanimivi tudi sicer, zato so zapisani tudi spodaj.

Osnovni argumenti, ki sem jih torej predstavil, so bili:

1) Ko govorimo o ekonomskih učinkih kulture in/ali kulturnih in kreativnih industrijah ne govorimo o kulturni ekonomiki: slednja je veliko večje področje, in vključuje denimo ekonomiko gledališča, plesa, glasbe, trge likovnih del, študije povpraševanja in ponudbe v umetnosti, organizacijo in strukturo trga v umetnosti, ekonomiko kulturne politike, itd.

2) So pa ekonomski učinki velika tema tudi v kulturni ekonomiki, kjer je v letu 1987 nastopil prvi večji kritični članek ameriškega profesorja Brucea A. Seamana, ki še danes velja za največjo avtoriteto na področju ekonomskih učinkov kulture (leta 2012 je gostoval tudi v Mariboru v okviru EPK). V Evropi se je večje govorjenje o ekonomskih učinkih kulture pričelo s študijo Johna Myerscougha The economic importance of the arts in Britain, izdano leta 1988, ki je izračunala velikanske (makro)ekonomske učinke britanske kulture. Študija je doživela ogromno kritik, še danes pa velja vsaj v raziskovanju kulturne politike (pa tudi na akademskem polju kulturne ekonomike) splošno sprejeto mnenje, da makroekonomski kazalniki, ki so velikokrat močno prenapihnjeni, ne morejo biti pokazatelj vrednosti kulture. Zgovorna sta tudi primera študij Arts & Economic Prosperity v ZDA v začetku 2000ih, ki so ocenila ekonomsko donosnost ameriških nevladnih organizacij na področju umetnosti v razmerju več kot 1:8 (vsak dolar vložen v takšno obliko kulture se povrne 8-krat, kar je bolje kot skoraj katerakoli donosnost na delniških trgih). Na podlagi tega so v ZDA močno povečali sredstva za NEA (National Endowment for the Arts, kar je – v odsotnosti organov na ravni ameriške javne uprave, saj Američani ne poznajo kulturne politike v evropskem smislu – osrednja ameriška institucija, ki skrbi za financiranje umetnosti in kulture). Ko se je pokazalo, da donosnosti, ki so jo pričakovali, ni bilo od nikoder, so kasneje sredstva ponovno močno znižali, tema ekonomskih učinkov ameriške kulture pa je postala bolj posmeh kot kaj drugega, čeprav se omenjena študija (Arts & Economic Prosperity) izvaja še naprej, vsakih nekaj let, s podobnimi rezultati. Na ravni EU je podoben primer študija The Economy of Culture in Europe (leta 2006 jo je naredilo belgijsko svetovalno podjetje KEA), ki je bila že od začetka bolj lobistični kot znanstveni projekt, prinesla pa je rezultate, ki govorijo, da je sektor kulture eden najhitreje rastočih sektorjev na ravni EU, po ekonomskih učinkih pa na boljšem kot avtomobilska, kemijska in živilska industrija ter poslovanje z nepremičninami. Na osnovi »prerokb« te študije je EU prvič v zgodovini sprejela posebno strategijo na področju kulture, povišala pa tudi sredstva zanjo. Po mojih, večkrat preverjenih informacijah je v zadnjih letih prišlo do enakega obrata kot v ZDA: ko se je pokazalo, da kultura ni niti približno toliko donosna kot je bilo to napovedano, se je zgodba obrnila in le še redkokdo na ravni EU, še manj pa v akademskih krogih želi razpravljati o ekonomskih učinkih kulture.

3) Povedano je, vsaj po mojem mnenju, izključno posledica slabih študij in ne toliko ekonomskih učinkov kulture kot teme. Žal se je slednje izrazito pogosto izrabljalo/zlorabljalo za lobistične namene in boj kulturnikov za (velikokrat javna, pa tudi sponzorska, torej zasebna) sredstva, še danes pa manjkajo odgovori na najbolj osnovna vprašanja glede ekonomskih učinkov kulturnih dogodkov: a) ali ti učinki dejansko obstajajo; b) kolikšni so; c) od česa so odvisni. Študija, ki sem jo na makroekonomski ravni sam izvedel v preteklih dveh letih je pokazala, da imajo kulturne dejavnosti (gre za osem sektorjev: Kulturne in razvedrilne storitve, storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne storitve, prirejanje iger na srečo in stav; Tiskanje in razmnoževanje nosilcev zapisa; Arhitekturne storitve in projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje; Športne in druge storitve za prosti čas; Založniške storitve; Produkcija filmov, videofilmov in televizijskih oddaj, snemanje in izdajanje zvočnih zapisov, predvajanje radijskih in televizijskih programov; Računalniško programiranje, svetovanje in povezane storitve, informacijske storitve; Oglaševanje in raziskovanje trga) še posebej v Sloveniji (v primerjavi z državami EU) precej velike ekonomske učinke, med 63 sektorji slovenskega gospodarstva jih med najboljšimi 15timi najdemo kar 6. Poleg tega je jasno videti, da je donosnost kulturnih sektorjev v katerikoli državi EU večja od vseh drugih področij »javnega sektorja«: šolstva, zdravstva, javne uprave, obrambe, sociale itd. Iz tega je jasno vidno, da ekonomski učinki kulture obstajajo in so lahko močni, vendar je potrebno biti pri njihovi uporabi zelo previden, saj so lahko hitro zlorabljeni v interesne namene.

4) Obstaja tudi velik problem, ko uporabljamo grobe makroekonomske kazalnike, kot so prispevek k BDP, dodani vrednosti in zaposlenosti za oceno ekonomskih učinkov (kateregakoli –ne le kulturnega) sektorja. S tem namreč merimo bolj velikost sektorja, manj pa njegovo ekonomsko propulzivnost. Normalno je, da javna uprava kot eden največjih sektorjev po obsegu tudi prispeva enega največjih deležev k BDP, absurdno pa bi bilo trditi, da je ekonomsko kaj prida donosna. Zato je veliko bolj primerno ekonomske učinke meriti z uteženimi količinami, kot je npr. bruto dodana vrednost na zaposlenega; ali z izračunom multiplikatorjev, kar je verjetno ekonomsko najbolje. Tudi ti izračuni pa pokažejo enako sliko kot zgoraj – kultura je vsaj v Sloveniji uvrščena zelo visoko in daleč pred vsemi drugimi javnimi sektorji – sociala, šolstvo, zdravstvo, itd. Zato ni res, da »ne moremo meriti prispevka kulture k BDP«: lahko ga merimo, vendar moramo biti zelo previdni pri uporabi kazalnikov. Vendar pri tem ni nič posebnega na kulturi: enako velja za prav vse sektorje slovenskega gospodarstva, da je torej potrebno biti previden pri uporabi omenjenih kazalnikov, saj enake napake lahko nastopijo tudi tam.

5) Obstajajo tudi alternativne metode, s katerimi lahko merimo »vrednost kulture«. Na prvem mestu so to metode kontingenčnega vrednotenja, ki so danes tudi najpogosteje uporabljene metode v akademski sferi pri govorjenju o merjenju vrednosti kulture – z njimi v anketah sprašujemo prebivalce nekega okolja ali določeno ciljno skupino ljudi, koliko bi bili pripravljeni plačati za spremembo v ravni neke javne dobrine (npr. za očiščenje oz. prenovo kakšne katedrale, kulturnega objekta, itd.). Veliko se govori tudi o merjenju sreče oz. life satisfaction, kot alternativi za metode kontingenčnega vrednotenja. Uporabljajo se tudi metode, ki jih je omogočil razvoj interneta, kot so Google News in Google Trends – z njimi se predvsem ugotavlja priljubljenost/klikanost nekega dogodka oz. objekta. Zadnja metoda, ki jo bom omenil, ki je verjetno najbolj primerna kot alternativa makroekonomskih analizam, je metoda ex-post ekonometrične verifikacije, ki po dogodku samem s statističnimi in ekonometričnimi metodami preverja, ali so bili prisotni kakšni zaznavni dvigi prihodkov, zaposlenosti, turistov, itd. Slednjo metodo verjetno kot edini na svetu razvijamo v nekaterih študijah zadnjih let prav Slovenci (npr. Kovač in Srakar 2013 – ekonomski učinki EPK Maribor 2012; Slabe Erker in Srakar 2015 – ekonomski učinki EuroBasketa 2013; Srakar, Vecco in Slabe Erker 2015 – ekonomski učinki beneških karnevalov).

6) Zadnja stvar, ki jo bom omenil, so javna sredstva za kulturo. Kot že rečeno, se je velikokrat zlorabljalo govorjenje o ekonomskih učinkih kulture za argumentiranje za povišanje javnih sredstev za kulturo –bodisi za kak dogodek ali sredstev za kulturo nasploh. Če bi bili ekonomski učinki res veljaven argument za kaj takšnega, bi bilo najbolj smiselno podpreti gradbeništvo, industrijske panoge in oglaševanje, kar je absurd, saj vemo, da te panoge prav dobro (celo veliko bolje) uspevajo brez javnih sredstev. Zato je pri govorjenju o javnem financiranju na prvem mestu razmislek, na katerih področjih trg ne deluje dobro oz. so to javne dobrine. Jasno je, denimo, da zdravstvo, šolstvo, sociala niso ekonomsko propulzivne panoge (to tudi ni v njihovem poslanstvu), kljub temu pa tu mora biti prisotna v veliki meri država, saj bi sicer močno trpela kakovost in količina teh dobrin. Zato ekonomski učinki zagotovo niso dober argument za javno financiranje, kljub temu pa so lahko pomemben pokazatelj uspešnosti kulturnega dogodka in s tem, če ne drugega, informacija zasebnim financerjem in podpornikom dogodka.

  • Share/Bookmark

16.01.2016

Ekonometrične novosti – JEcon, 192: 1

Nekaj novosti – zadnja številka Journal of Econometrics, šest prispevkov, ki so predstavljeni tukaj, z nekaj dodanimi razmisleki o uporabi na področju kulturne ekonomike.

1) Tim Bollerslev, Andrew J. Patton, Rogier Quaedvlieg: “Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting” (članek v celoti najdete tukaj, podobno kot članka pod 2 in 4 bi ga bilo koristno uporabiti pri ekonometrični analizi umetnostnih trgov).

2) Xin Jin, John M. Maheu: “Bayesian semiparametric modeling of realized covariance matrices” (članek v celoti najdete tukaj).

3) Li Gan, Qi Li: “Efficiency of thin and thick markets” (članek v celoti najdete tukaj, fantastično bi bilo search and matching modele uporabiti tudi pri analizi trgov dela v umetnosti, verjetno v kratkem spišem kaj na to temo).

4) Aurore Delaigle, Alexander Meister, Jeroen Rombouts: “Root-T consistent density estimation in GARCH models” (članka v celoti ne najdete na spletu, je pa tam dostopna večina prispevkov prvopodpisane avtorice).

5) H. Peter Boswijk, Giuseppe Cavaliere, Anders Rahbek, A.M. Robert Taylor: “Inference on co-integration parameters in heteroskedastic vector autoregressions” (članek v celoti najdete tukaj, v kulturni ekonomiki bi ga bilo zanimivo uporabiti pri inferenci v razmerju zaposlenosti in javnega financiranja kulture).

6) Seojeong Lee: “Asymptotic refinements of a misspecification-robust bootstrap for GEL estimators” (članek v celoti najdete tukaj, na probleme napačne specifikacije GMM modelov naletite kar pogosto pri uporabi denimo sistemskih GMM cenilk, s katerimi se v kulturni ekonomiki srečate pri analizi dejavnikov, ki vplivajo na javne proračune za kulturo – glej denimo Srakar in Tóth 2013;2014;2015; ali denimo pri ex-post preverjanju ekonomskih učinkov, glej denimo Slabe-Erker in Srakar 2015).

  • Share/Bookmark

26.12.2015

Iz knjige: kointegracija med sredstvi za JZ in NVO?

… ki jo lepo potrdi tale graf spodaj, pa tudi rezultati vseh Johansenovih testov kointegracije. Ko gredo sredstva za javne zavode v kulturi gor, gredo torej za nevladne organizacije dol in obratno. Heh… Dokaj logično sicer, zanimivo pa, da to zdrži nekaj osnovnih testov. In da to pomeni, da se naj NVO-ji bojijo, ko gredo sredstva za JZ gor… Seveda pa vzeti cum grano salis, za statistično korektno ugotovitev je to potrebno najprej še temeljito obdelati in preveriti.

  • Share/Bookmark
Starejši zapisi »

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |