V krizi smisla tiči misel


         

23.12.2015

Kultura! Dejstva. Ekonomika slovenske kulturne politike.

… je naslov moje nove “knjige” oz. zbornika treh daljših člankov, ki naslednji teden, tik pred novim letom, izide pri reviji Likovne besede. Spodaj je nekaj besed iz uvoda v knjigo.

UVODNIK: RAZISKOVANJE KULTURNE POLITIKE IN KULTURNA EKONOMIKA – POVEZAVE, RAZMERJA, TEŽAVE, KONFLIKTI

Publikacija pred vami predstavlja nekatera razmišljanja in prispevke, ki sem jih avtor v preteklih letih predstavljal v slovenskem prostoru. Nekatere skozi svoje delovanje v Društvu Asociacija, nekatere samostojno kot akademsko in raziskovalno angažiran kulturni ekonomist. Čeprav naj bi bila izvorno ta tematska številka posvečena raziskovanju kulturne politike, kot tistemu, ki (morda neupravičeno) doživlja največ pozornosti v slovenskem kulturnem prostoru, ko je govora o problemih, kot so financiranje kulture, ekonomski učinki, strokovne komisije in razpisi, samozaposleni v kulturi, reforma kulturnopolitičnega sistema in nov kulturni model, itd., pa člankov, kot so v tej publikaciji v »klasičnem«, tradicionalnem raziskovanju kulturne politike kljub trudu ne boste našli.

Med področjema kulturne ekonomike in raziskovanja kulturne politike v splošnem namreč obstaja precejšen razkorak, žal prevelik, lahko bi celo govorili o dveh različnih svetovih, ki se kljub sorodni, velikokrat celo identični tematiki, le redko križata. Za to obstaja sicer več razlogov, vendar je prvi, osrednji, gotovo metodološki. Medtem ko ekonomisti, ki štejejo v akademsko področje kulturne ekonomike prihajajo večidel iz držav t.i. zahodnega sveta (kamor bi po razširjenosti kulturno-ekonomskih razmišljanj morali šteti tudi države Vzhodne Azije, zlasti Japonsko in Južno Korejo), pa je raziskovanje kulturne politike po geografski razpršenosti gotovo večje področje, kjer veliko raziskovalcev prihaja tudi iz Vzhodne Evrope in drugih delov sveta. Podobno ločnico je v metodološkem smislu zaznati tudi na ekonomskem področju v splošnem: medtem, ko ekonomisti iz »zahodnih« držav, posebej iz ZDA, zagovarjajo metodološko zapletenejši in ekonometrično osnovan pristop, slednjega precej redkeje srečamo v državah Vzhodne Evrope. Seveda gre za zelo grobo ločnico z izjemami, ki pa vseeno vsaj v osnovnem zdrži, po avtorjevem mnenju.

Tako je zanimivo, da na področju raziskovanja kulturne politike zelo velikokrat slišimo frazo »informirana kulturna politika« oz., z angleško besedo, evidence-based cultural policy, ki pa je vsaj sam v večletnem delovanju na akademskem področju kulturne ekonomike še nisem zasledil. Zanimivo je predvsem to, da frazo ponavljajo tisti, ki ji najmanj sledijo – za skoraj vsako študijo na področju kulturne ekonomike bi lahko rekli, da je »evidence-based«, med študijami na področju kulturne politike pa bi takšnih našteli na prste ene roke, vsaj v smislu nekoliko resnejše statistično-ekonometrične metodologije.

Vendar je tudi na področju kulturne ekonomike o ekonometričnem raziskovanju kulturne politike zelo malokdaj govora, pravzaprav bi resnejše začetke področja ekonomike kulturne politike lahko iskali šele v letu 2010 s Throsbyjevo knjigo The Economics of Cultural Policy. Tudi to delo pa je povsem deskriptivno, opisno in večidel ne razmišlja o metodah pri ekonomskem preučevanju kulturne politike. Tako sem sam, ko sem na več kulturno-ekonomskih dogodkih izpostavil ta manko v raziskovanju, naletel na precej ambivalentne odzive. »Kje bi to lahko objavljali«, so me vprašali. »Raziskovanje kulturne politike je tako ali tako »blablabla« «, so mi rekli drugi. Celo osrednja revija s področja kulturne ekonomike, Journal of Cultural Economics, je uradno vpisana kot revija s področja mikroekonomije in možnosti makroekonomskega raziskovanja na tem področju, ki bi moralo biti raziskovanje kulturne politike, ne vključuje. Zelo malo je tudi študij na tem področju, čeprav njihovo število počasi raste.

Spet drugačne odzive sem na poskuse raziskovanja tega področja doživel s strani nekaterih vodilnih raziskovalcev kulturne politike. »V življenju nismo mislili, da se bomo morali ukvarjati s pojmi in izrazi, kot so faktorska analiza in regresija«, so rekli. »Fantastično«, so na nekatere izsledke mojih analiz (tudi tistih večkrat mednarodno citiranih) dejali drugi, »vendar preprosto ne verjamemo, da je kaj takšnega sploh mogoče pokazati«…

Tudi zato se mi zdi publikacija pred vami pomembna in skuša vnesti nekoliko luči na tem, očitno problematičnem področju. Glede na povedano je morda celo ena prvih v svetovnem merilu (upam, da pri tem ne pretiravam pri prepotentnosti), ki prikazuje uporabo malce resnejših statistično-ekonometričnih metod pri analizi nekaterih problemov kulturne politike. Poglejmo si zato v kratkem nekaj iz vsebine.

V prvem prispevku prikazujemo večino osnovnih podatkov o financiranju slovenske kulture in ekonomskih učinkih slovenske kulture v letih 1997-2014. Pokažemo na nekatera protislovja med trditvami trenutne garniture slovenske kulturne politike in dejanskimi podatki. Prikažemo tudi podrobnejšo primerjalno analizo javnih proračunov za kulturo v državah Evropske unije s posebnim ozirom na obdobje sedanje gospodarske in finančne krize. Prav tako prikažemo nekaj številk glede zasebnega financiranja kulture v Sloveniji, v zaključku pa še analizo ekonomskih učinkov slovenske kulture, o katerih se »nenehno nekaj govori«, dejansko »ve« (kaj šele stori) pa ničesar. Pokažemo, da je kljub siceršnjim kritikam tovrstnih metod, mogoče ovrednotiti ekonomske učinke kulture tudi na metodološko precej manj sporne načine, še več, kljub kritikam (in upoštevajoč jih) o prenapihnjenosti ekonomskih učinkov kulture, je možno pokazati, da ima slovenska kultura dejansko velik ekonomski potencial, ki pa žal ostaja v veliki meri nepriznan in neizkoriščen.

Drugi prispevek prinaša še eno tematiko, ki v slovenskem prostoru doslej ni bila ustrezno empirično tematizirana: učinkovitost javnih institucij v kulturi. Čeprav je tukaj osnovna metodologija že davno razvita in uporabljena, vsaj v mednarodnem merilu, pa v slovenskem merilu na področju kulture doslej še ni bila uporabljena. Prispevamo tudi majhno metodološko inovacijo: uporabo ekonometričnih modelov končnega mešanja (angl. finite mixture), ki doslej po naši vednosti na področju kulture v svetovnem merilu še ni našla uporabe. Z njo nam uspe ustrezno modelirati heterogenost med javnimi institucijami na področju kulture glede prihodkovne učinkovitosti in pokazati na obstoj dveh zelo različnih skupin institucij, ko govorimo o prihodkovni učinkovitosti.

V tretjem, zadnjem prispevku, pokažemo na nekaj osnovnih značilnosti področja samozaposlenih v kulturi. O tem področju oz. poklicnem statusu na področju kulture je veliko govora v zadnjih letih, verjetno v največji meri zaradi tega, ker je na določenih področjih dela v kulturi, kot je umetniško ustvarjanje, torej tistega, kar naj bi umetnost v najbolj običajnem pojmovanju bila, status samozaposlenega v kulturi celo prevladujoč status. Prikažemo večino osnovnih podatkov glede tega, poleg tega pa še kratko analizo, izvorno nastalo leta 2013, ki ovrednoti učinke takrat spremenjene davčne in pokojninske zakonodaje, ki je močno prizadela tiste samozaposlene z nizkimi prihodki – absurd, na katerega se je takrat javno opozorilo, vendar brez učinkovitih ukrepov, ki bi bili sposobni popraviti negativne posledice takratnih odločitev.

Trije prispevki torej, tri tematike, na katerih prikažemo, kaj lahko ekonomske metode in koncepti prinesejo raziskovanju kulturne politike. Tisto, kar naj bi področje ekonomike kulturne politike v osnovi bilo, čeprav je, kot rečeno, zaenkrat še v samih povojih. Upamo torej, da bodo razmišljanja, izračuni in ugotovitve v publikaciji prispevali k razvoju področij raziskovanja kulturne politike in kulturne ekonomike v Sloveniji in prispevali tudi informacije za bodočo uporabo omenjenega »evidence-based« pristopa h kulturni politiki. Poleg tega pa služili tudi kot začetek drugačnih, bolj metodološko in vsebinsko poglobljenih razmišljanj v Sloveniji o področju kulture in njegovih sistemskih, ekonomskih, pravnih, poslovnih in političnih vidikih – nekaj, česar sedaj vsaj v znanstvenem smislu v Sloveniji prav tako močno primanjkuje.

  • Share/Bookmark

5.12.2015

Nov mednarodni blog – EconomistsTalkArt.org

Z veseljem najavljam, da je ta teden postal javnosti dostopen blog EconomistsTalkArt.org, ki smo ga štirje mladi kulturni ekonomisti, Karol Jan Borowiecki, Trilce Navarrete, Marilena Vecco in jaz sam pripravljali od septembra. Blog je v prvi meri namenjen predstavljanju področja kulturne ekonomike in vseh raziskovalnih novosti na njem širši svetovni javnosti. Pri tem je naš uradni pokrovitelj osrednje svetovno združenje kulturnih ekonomistov Association for Cultural Economics International, ACEI.

Za uvod kopiram povzetka prvih dveh zapisov, ki jih prispevajo Lasse Steiner in Bruno S. Frey ter Hasan Bakhshi in David Throsby.

DO CULTURAL MEGA EVENTS RAISE HAPPINESS?

Lasse Steiner and Bruno S. Frey

Does hosting the prestigious European Capital of Culture event influence the life satisfaction of the local population? We find a negative effect on the well-being of the regional population during the event. People may be dissatisfied with high public expenditure, transport disruptions, general overcrowding or higher housing prices.

DO LIVE BROADCASTS CANNIBALIZE THEATRE ATTENDANCE?

Hasan Bakhshi and David Throsby

More and more performing arts venues are expanding their ‘virtual capacity’ by broadcasting their shows to digital cinemas. But might they be so successful that audiences forgo trips to the theatre itself as a result? Our study of London’s National Theatre NT Live broadcasts suggests not.

  • Share/Bookmark

15.11.2015

Dve predavanji na doktorskem študiju heritologije na FF

Vljudno vabljeni, spodnji predavanji sta odprti za javnost.

Asist. dr. Andrej Srakar, sinopsis predvidenih predavanj na doktorskem študiju Heritologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 21. oktober 2015 ob 10h, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana, arheološka predavalnica v prvem nadstropju.

1. predavanje: Metode ekonomskega vrednotenja kulturne dediščine

V predavanju bomo predstavili najrazličnejše metode, s katerimi ekonomika kulture vrednoti ekonomsko (pa tudi t.i. kulturno) vrednost kulturne dediščine. Najprej bomo predstavili metode impaktnih študij, ki merijo prispevek nekega dogodka/objekta k gospodarski rasti, zaposlenosti in državnim prihodkom. Slednje so sicer še vedno najpogosteje uporabljene (in najbolj razvpite) metode ekonomskega vrednotenja kulturnih dogodkov in objektov, hkrati pa tudi najbolj sporne metode takšnega vrednotenja. Prikazali bomo nekatere rezultate najbolj znanih tovrstnih študij na področju kulturnih dogodkov in kulturne dediščine, hkrati pa predvsem opozorili na njihove glavne pomanjkljivosti, zaradi katerih so v preteklem desetletju skorajda izginile iz znanstvene uporabe. Kratko bomo prikazali nekaj alternativnih metod za podobno vrednotenje, ki pa ne bolehajo za podobnimi problemi: ex-post ekonometrična verifikacija, uporaba orodij Google Trends in Google News, in podobne metode. Predvsem pa se bomo osredotočili na metode vrednotenja »nesnovnih« (intangible) ekonomskih vrednosti kulturne dediščine, kot so metode kontingenčnega vrednotenja, diskretne izbire, conjoint analize in podobnih metod. Zlasti prve so v zadnjem desetletju povsem prevladale (v znanstvenem smislu) na področju kulturne ekonomike in ekonomike kulturne dediščine (nekateri so tako ljubkovalno preimenovali osrednjo revijo na tem področju Journal of Cultural Economics kar v Journal of Contingent Valuation), z njimi pa je možno ovrednotiti številne značilnosti, ki so bolj lastne kulturni dediščini, kot so vrednosti neuporabe, opcijske vrednosti, eksistenčne in zapuščinske vrednosti, ipd. Kratko bomo pokazali osnovne značilnosti tovrstnega vrednotenja, nekaj osrednjih rezultatov, pa tudi kritik, ki so jih bile te metode verjetno upravičeno deležne v preteklosti. V zaključku bomo kratko prikazali še koncept kulturnih vrednosti (sledeč rastoči literaturi na tem področju, npr. Klamer 1996; Throsby 2001; Hutter & Shusterman 2006; Hutter & Throsby 2008; Hutter & Frey 2010), torej vrednosti kulture in kulturne dediščine, ki jih ni možno zaobjeti in ovrednotiti z denarjem.

Članka, ki sta del literature pri predmetu:
- Olivier Gergaud, Victor Ginsburgh: »Evaluating the economic effects of cultural events«, 2014
- David Throsby: »Determining the Value of Cultural Goods: How Much (or How Little) Does Contingent Valuation Tell Us?« Journal of Cultural Economics, 2003

2. predavanje: Ekonomika muzejev

V drugem poglavju bomo prikazali nekaj osrednjih področij in rezultatov področja ekonomike muzejev. Osredotočili se bomo na šest osrednjih tem: 1) Ekonomska definicija muzejev, kjer bomo videli, da običajne definicije, ki so v uporabi (denimo definicija ICOM) v sebi lahko nosijo določene probleme pri ekonomski obravnavi muzejev; 2) Muzeji in ekonomski razvoj, kjer bomo pogledali primere muzejev, ki so zlasti v zadnjih desetletjih močno prispevali in preporodili razvoj mestnih četrti, mest, regij in celo držav (npr. Guggenheimov muzej v Bilbau); 3) Financiranje muzejev: kako muzeji v Sloveniji in drugo stojijo glede trodelne ekonomije (glej npr. Mermiri 2009; 2010), torej tako glede javnih, zasebnih ter »lastnih« virov prihodkov; 4) Določanje cen v muzejih, kjer bomo pogledali nekatere finančne vidike upravljanja muzejev (tudi javno financiranje), predvsem pa osnovne ekonomske silnice, ki nam pomagajo pri cenovnih politikah pri vodenju muzejev ali drugih objektov kulturne dediščine; 5) Ekonomika upravljanja muzejskih zbirk, zlasti t.i. deaccessioning (slov. odsvojitev muzejskih zbirk), ki je v zadnjih letih ponovno postal ena osrednjih tem ekonomike muzejev in označuje problem namenitve sredstev od prodaje del v muzejskih zbirkah (glej npr. Vecco & Piazzai, 2014 – članek je del literature pri predmetu); 6) Muzeji »superzvezde«, tema, ki je postala ena bolj zanimivih tem ekonomike muzejev v preteklih letih – pogledali si bomo, kako so muzeji »superzvezde« (denimo: Hermitage (St. Petersburg), Vatican Museums (Rim), Uffizi (Firence), Prado (Madrid), National Gallery (London), Kunsthistorische Museum (Dunaj), Rijksmuseum (Amsterdam), Louvre (Pariz), Metropolitan Museum of Art in Museum of Modern Art (New York), National Gallery of Art (Washington), Art Institute (Chicago)) sploh opredeljeni in ali se njihovo upravljanje in ekonomski vidiki nasploh kako razlikujejo od teh vidikov v »običajnih« muzejih. Podrobneje bomo tudi pogledali, kako je pojem superzvezd, ki je vpliven pojem tudi na drugih področjih kulturne ekonomike (denimo umetniki-superzvezde, umetniška dela-superzvezde) v 70. letih preteklega stoletja sploh opredelil pokojni ekonomist Sherwin Rosen.

Članka, ki sta del literature pri predmetu:
- Marilena Vecco, Michele Piazzai: »Deaccessioning of museum collections: What do we know and where do we stand in Europe?« Journal of Cultural Heritage, 2014
- Victor Fernández-Blanco, Juan Prieto-Rodríguez: »Museums« v: R. Towse (ur.): Handbook of Cultural Economics, Second Edition, 2011

  • Share/Bookmark

25.10.2015

Najbolj in najmanj učinkoviti

Najbolj in najmanj učinkoviti javni zavodi na področju kulture glede na pridobivanje sredstev na trgu oz. “iz drugih virov” (vstopnine, članarine, sponzorstva, donacije, itd.).

V analizo so bili vključeni le tisti zavodi, ki jih redno financira Ministrstvo za kulturo.

  • Share/Bookmark

12.08.2015

In še: sprejet v Rusijo, ne bom šel, ponosen vseeno…

“Dear Mr. Srakar!
We are glad to inform you that your paper was included in the program of the II Int. Conference ‘Modern Econometric Tools and Applications’, EC2015.”

Na srečo je bilo takšnih sporočil v preteklih mesecih v izobilju. Je pa to prva čisto ekonometrična konferenca, na katero sem bil sprejet. Čeprav zaradi udeležbe na neki drugi, v italijanski Ferrari na temo Public Policies in Financial Crisis, sem ne bom šel, vseeno koristno potrdilo, da delam dobro in da je treba po tej poti tudi naprej.

Tole je v osnovi povzetek članka, ki je bil sprejet.

Revenue Efficiency of Slovenian Public Institutions in the Field of Culture: A Comparison of Estimators

In Slovenia, the reform of the public sector in culture has been widely debated in the past years. Yet, so far no study has been made to empirically estimate whether the institutions are efficient and where are the key empirical problems in their efficiency. Our study addresses this void by using data envelopment analysis (DEA) approach to estimate the revenue efficiency of public institutions in the field of culture. To this end, we use and compare four estimators of DEA and their empirical properties: the “regular” DEA estimator; the naïve bootstrap estimator; the commonly used two-step smoothed bootstrap correction for stochastic analyses following Simar and Wilson; and, finally, the recently proposed Zervopoulos correction. Our results show that although revenue efficiency of public institutions in culture in Slovenia was dropping in past few years, there is no statistical evidence that they were indeed revenue-inefficient. We identify the key institutions that were most revenue-efficient and revenue-inefficient and, finally, explore the characteristics most influencing the revenue efficiency and, using latent class approach, discern two clearly distinct groups of institutions in the analysis and determine their differences. We conclude by policy reflection of the findings and suggestions for future research.

  • Share/Bookmark

O padanju slovenskega proračuna za kulturo

V zadnjih dneh je kot šok (vendar bolj za tiste, ki stanja niso poznali) udarila novica, da se slovenski proračun za kulturo znižuje še za okrog 20 milijonov EUR. Pustimo zdaj politiko tega, ker bo ta rez pustil globoke posledica za področje kulture, morda celo odnesel ministrico.

Prispevek tega zapisa k debati o slovenskem proračunu za kulturo pa je spodnji graf, uporabljen je bil Hodrick-Prescottov (HP) filter, z parametrom lambda=6.25. Ključno sporočilo grafa je verjetno, da so rezi v kulturo postali nekaj običajnega in po letu 2013 niso več zgolj posledica gospodarske krize. Vprašanje torej ni več, kako izničiti učinke krize, pač pa kako obrniti trend. Slednjega ne podpirajo podatki drugih držav – v času začetka krize in v sedanjem času so nekatere države doživele ostre reze (zanimivo: Velika Britanija, ter seveda države PIIGS – Italija, Španija, Irska, Portugalska), nekatere pa manjše oz. sploh nikakršnih in še kar rastejo (zlasti skandinavske države, tudi Belgija, Francija, v zadnjem času celo Madžarska in Bolgarija, pa Malta, Avstrija, itd.). Govorim o podatkih za sektor »Cultural services«, založništvo in predvajanje radijskih in TV programov nista vključena. Tudi za vse omenjene države smo ponovili postopek – HP filter za generalno in centralno raven javnih financ v kulturi, morda kdaj dodam še vse te rezultate.

Rešitev je torej verjetno res v resnih reformah, ki bi popravile kondicijo sistema in dvignile trendno raven strukturnega proračuna. Tistim, ki vas makroekonometrija zanima bolje, pa zelo priporočam odličen nedaven članek Phillipsa in Jina, kjer sta pokazala, da HP filter ni odporen proti problemom nestacionarnosti časovnih vrst.

  • Share/Bookmark

24.05.2015

O evrovizijskem točkovanju

Zapisano pod: Kulturna ekonomika — andee - 24.05.2015
Tagi: , ,

Čeprav sem na to temo začel tule gor blogati (tukaj in tukaj) vseeno še dva dobra prispevka na to temo: Ginsburgh in Noury in Clerides in Stengos.

  • Share/Bookmark

12.04.2015

Javni proračuni za kulturo v EU v času gospodarske krize

Tole je bolj ali manj to, kar se je dogajalo z javnimi proračuni za kulturo v evropskih državah v času sedanje gospodarske krize: državni proračuni za kulturo so se močno zmanjšali v začetku krize (Slovenija je bila tu bolj ali manj izjema), učinek evropske »austerity« po letu 2010 pa je precej močneje viden na lokalnih proračunih za kulturo.

Graf je del članka »Public Budgets for Culture in the EU during the 2008-2012 Financial Crisis: An Econometric Analysis/Javni proračuni za kulturo v Evropski uniji v času gospodarske krize: ekonometrična analiza«, avtorja: Andrej Srakar, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana & Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija; Ákos Tóth, Faculty of Mechanical Engineering and Automation, Kecskemét College, Madžarska.

Članek je bil danes na povabilo poslan za objavo v tematski številki španske SSCI revije Hacienda Publica Española/Review of Public Economics. Delovno verzijo članka najdete na: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbmRyZWpzcmFrYXIxOTc1fGd4Ojc4NGUyNDQzOGFjMWZmYjQ.

  • Share/Bookmark

28.12.2014

David Giles, strukturni prelomi in kino predstave

Dave Giles ima na svojem blogu Econometrics Beat zanimiv, preprost in uporaben članek, kako analizirati strukturne prelome in kointegracijo dveh časovnih vrst, na primeru gibanja števila prebivalcev in števila ovac v Novi Zelandiji.

Sam vas izzivam v naslednje. V temle prispevku sem sam kratko pokazal na osnovna gibanja števila obiskovalcev različnih kulturnih dogodkov, med drugim tudi daljše časovne vrste za obiskovalce kinopredstav. Z običajnimi testi strukturnih prelomov sem sam na hitro določil, da so se v številu obiska kinopredstav zgodili prelomi v naslednjih letih: 1957, 1974, 1990 in 1993. Naloga pa je:

1) ustrezno razložiti, zakaj so nastali prelomi prav v teh letih – kaj se je torej dogajalo v teh letih (in ali so prelomi sploh točno določeni);
2) sledeč izpeljavi Davea Gilesa ugotoviti, ali je bilo to kakorkoli povezano z gibanjem števila prebivalcev Slovenije – ali morda celo s katero drugo makroekonomsko spremenljivko.

Podatkovno bazo števila obiskovalcev kina najdete na tem naslovu (Kinopredstave).

Svoje rešitve in komentarje vam sporočim nekje po praznikih.

Vsem bralcem bloga pa želim uspešno in srečno leto 2015, mnogi pravijo, da bo bolj uspešno od predhodnih, videli bomo, če bo to res, vendar naj se te besede pozlatijo.

  • Share/Bookmark

20.12.2014

Novice

Najprej, včeraj sem gostoval v oddaji Panoptikum na RTV Slovenija 1 o kulturni politiki. Posnetek oddaje si lahko pogledate tukaj.

Sprejetih je nekaj novih člankov. Najprej, članek zasedbe Hlebec, Filipovič Hrast, Majcen in Srakar je sprejet na osrednji svetovni gerontološko-geriatrični kongres v Dublinu aprila. Spodaj je kratek povzetek:

WELFARE SYSTEMS, ELDERLY CARE AND SOCIAL EXCLUSION: CASE OF SLOVENIA

In the article we will explore the relationship between the long term care of the elderly and social exclusion in its different forms (economic, social, institutional, spatial). Long term care is becoming one of key problems when discussing problems of social exclusion of the elderly. As noted by Theobald (2005), since the 1990s in most western European countries approaches in elderly care have undergone considerable restructuring processes. Countries like Slovenia are still trying to implement the necessary measures to provide the support to the elderly people. We will therefore use SHARE Wave 5 dataset to take into account the correlation between long term care and social exclusion and its dependence upon the welfare system (following classifications such as Esping-Andersen 1990, Liebfried 1993, Abrahamson 1999, Palier 2006). Our main hypothesis to verify will be that people who suffer from any form of social exclusion are more likely to have “unmet needs” for long term care, unmet needs being defined following Gannon and Davin (2010) as number of people who need care (e.g. have functional limitations or ADL/IADL problems) yet don’t receive neither formal nor informal care. We will also claim that this relationship strongly depends upon the type of welfare system and that it is higher for people experiencing multiple exclusion. We will analyse the data for all 19 countries included in SHARE Wave 5 with particular focus on Slovenia and using the Deville-Särndal calibration procedure provide also the estimates of total number of people with unmet needs in Slovenia.

Na konferenco o razvoju organizacijskih znanosti v Portorožu je bil sprejet sledeči “podaljšani” povzetek (enak povzetek je bil prijavljen tudi za AIMAC v Marseillu):

CONDITION AND EFFICIENCY OF SLOVENIAN ORGANISATIONS IN THE FIELD OF CULTURE: A DATA-ENVELOPMENT-ANALYSIS APPROACH (skupaj z Anelo Bešo)

In Slovenia, the field of nongovernmental organisations (NGO’s) in culture and the arts is widely debated in past years, particularly after the former minister of culture, Mrs. Majda Širca, agreed to implement the working groups for structured dialogue between the NGO’s (and self-employed) in culture and the Ministry of Culture in Slovenian practice, following the commonly accepted practice on the level of the European Union. Another former minister of culture, Dr. Uroš Grilc, has included NGO’s as one of the primary responsibilities of his mandate, yet didn’t do much in terms of concrete and deep-reaching measures.

In the area of NGO’s in culture in Slovenia, particularly stressing is the lack of credible data on the condition of the sector. Even today it is impossible to make even very simple comparisons of e.g. incomes, employees, number of performances, number of visitors, etc. between NGO’s and the institutions of the public sector. In 2011, Društvo Asociacija – Association of Slovenian NGO’s and Self-Employed in Culture and the Arts, has proposed to the Statistical Office of Republic of Slovenia (SORS) a new question in the regular yearly questionnaires for organisations in the field of culture, on the basis of which it finally became possible to distinguish the answers of organisations from different sectors.

Our analysis will therefore use the micro-data of SORS for years 2012-2013, which has so far never been analysed and which allows a deeper insight into various indicators of the condition of all organisations in culture, to present the similarities and differences among organisations, particularly between the organisations of the public and NGO sector. In this manner we Will also test the prevailing opinion that NGO’s lack in productivity when compared to the institutions of the public sector in culture. We will include basic comparisons of indicators such as yearly income (in different types of funds: public (national), public (local), public (European), private investments (donations, sponsorships, etc.), own income), number of employees (including number of part-time and other forms of employees), number of performances and visitors, disposal of own or rented space for work/performance, etc. This part of the article will mainly use descriptive statistics and basic parametric and nonparametric tests to verify number of hypotheses of the relationship between organisations of the public and NGO sector.

Secondly, on the basis of the SORS micro-data, we will be able to determine the efficiency of different organisations as measured by diversity of performance measures and criteria. To this manner we will use DEA analysis, based on Simar & Wilson two-stage bootstrap correction (as used by e.g. Cuccia, Guccio & Rizzo 2013). Methodologically, we will add two corrections to previous methodology: firstly, we will implement also the Zervopoulos (2012) DEA correction; and, secondly, we will compare the results of DEA analysis according to two different types of organisations: public and NGO. Finally, we will use the computed efficiency scores in regression analysis to determine the factors influencing the efficiency of both public as well as nongovernmental organisations.

The article will, therefore, present a rich and mainly applied-oriented perspective on the NGO and public sector in culture in Slovenia. It will be an important addition to the knowledge in the field of NGO sector in culture in Slovenia, as it will, basically, present a first statistically more solid analysis and data which has so far never been analysed. It will also add to the growing literature on efficiency of institutions in culture (see e.g. Zieba 2011; Cuccia, Guccio & Rizzo 2013; Guccio, Pignataro, Mazza & Rizzo 2014; Suominen 2014; Herrero-Prieto & Gómez-Vega 2014) by implementing two main methodological novelties: Zervopoulos correction and comparison of efficiency of institutions from different sectors, particularly the public and NGO sector. Finally, its findings will have an applied policy orientation and will hopefully lead to better targeting of necessary measures in the field of culture (and, particularly, the non-governmental sector in culture) in Slovenia.

Na konferenco v Helsinkih o kulturi in trajnostnemu razvoju sem prijavil dva povzetka, rezultate še čakam:

INDICATOR SET FOR ADDING CULTURE AS A FOURTH PILLAR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (samostojno)

In the article we will use an initial indicator dataset of Eurostat Sustainable Development (SD) Indicators (see e.g. Adelle & Pallemaerts 2009) to present a proposal of upgraded indicator framework for the inclusion of culture in the sustainable development framework. Methodologically, the article will be composed of three parts: in the first one, we will analyse the existing set of SD indicators using methods from multivariate analysis (factor analysis, multidimensional scaling). Secondly, we will propose a feasible and parsimonious set of indicators for the inclusion of culture in the SD framework using findings and debates from the reference literature (e.g. Hawkes 2001; Nurse 2006; Dallaire & Colbert 2012; Pascual 2012; Burford et al. 2013). Finally, we will perform a number of methodological tests to verify the optimality of proposed framework, using multivariate analysis (clustering, principal components and factor analysis), imputation of missing data (using FCS method of van Buuren at al. 2006), normalisation, different weighting and aggregation schemes etc. (following OECD 2008). The results will allow us to, firstly, explore the feasibility and justifiability of proposing culture as a fourth pillar of SD, and secondly, to make a strongly applied and policy oriented proposal of a concrete set of indicators to include, measure and estimate culture as a fourth pillar of sustainable development in an international framework.

CULTURAL STANDARDS AND ECONOMIC PERFORMANCE: IS THERE A CAUSAL RELATIONSHIP? (skupaj z Vesno Čopič)

In the article, we will elaborate the role of the standards of culture for the prosperity of given communities, including their economic performance. By the standards of culture we mean an achieved level of cultural life defined through a set of characteristics referring to both sides: demand (consumption) and supply (creation, production, circulation) of cultural goods and services. We will, therefore, theoretically explore the relationship of cultural standards and the economy, using findings from cultural economics (e.g. Klamer 1996; Throsby 2001; Hutter & Shusterman 2006; Hutter & Throsby 2008; Hutter & Frey 2010) and cultural policy/values of culture (e.g. Holden 2006; Holden 2012). On the basis of the article, applied for the same conference (under Srakar 2015), which elaborates a set of indicators to measure the (independent and separate) cultural dimension of sustainable development, we will construct a (simple) “index of cultural standard” and then explore the relationship of this index to different economic indicators (which are part of the Eurostat Sustainable Development Indicators, see e.g. Adelle & Pallemaerts 2009) using techniques from regression analysis. The framework will allow us to test the influence of “cultural standards” on the economic dimension of sustainable development and, by this, to make a step towards testing the relationship between culture and other dimensions of a (possibly four-dimensional) concept of sustainable development.

Na konferenco Creative Networks and Cultural Output v Dublinu je bil prijavljen tale povzetek:

A SOCIAL NETWORK ANALYSIS OF SLOVENIAN VISUAL ARTISTS: THE IMPORTANCE OF SOCIAL CAPITAL (samostojno)

In the article we will explore the networks of Slovenian visual artists, living and working in the past centuries. To this end we will use the web-encyclopedia Slovenska biografija (if possible we will also use other available databases to strengthen the results of the study), which includes biographies of over 500 Slovenian visual artists (and biographies of numerous artists in other art sectors). In the first phase we will transcribe and code the biographies of the visual artists in all different areas: sculpture, painting and drawing, graphics, design and others. Secondly, we will use tools of social network analysis in the arts (see e.g. Oehler & Sheppard 2010; Borgatti et al. 2009) to study the networks of Slovenian visual artists through centuries, similarly as done by McAndrew and Everett (2014) on the case of British composers. Finally, both phases will be done also for other artists which will allow us to study also the networks arising between art sectors which to our knowledge has not been done frequently in the emerging field of social network analysis of artists’ networks. Our analysis will be, therefore, to our knowledge the first social network analysis of Slovenian artists in general and will provide answers on the centrality and non-centrality of individual artistic figures, to which the findings are so far present only on descriptive level. We will also be able to infer/compare whether social capital of the visual artists was decisive for their artistic success – to this end we will compare their network centrality and their artistic merit as measured by general historical rankings of Slovenian artists. Finally, the analysis of the article will also be able to compare the networks of visual artists and other art sectors to see the possible spillovers of social capital across sectors and sectorial networks.

Na osrednjo konferenco o zdravstveni ekonomiki, managementu in politiki v zdravstvu je bil v naglici prijavljen (in sprejet) le tale povzetek:

HEALTH OF THE ELDERLY PRECARIOUS PEOPLE AND THE SHARE DATABASE: ASSUMPTIONS, REALITY AND A POLICY PERSPECTIVE (samostojno)

In this article we present the results of SHARE wave 4’ dataset analysis and what it tells us about the elderly “precarious” workers and their health situation. For assessment of the health situation we use number of indicators, available in the SHARE database: self-rated health; functional limitations; objective health indicators (such as number of chronic diseases; number of medications, etc.); and accessibility of health care. In the beginning of the article we present some basic descriptive statistics and bivariate analysis results and tests, followed by the multivariate regression analysis (logistic and Firth logistic models). We use data for all 16 European countries involved in the fourth wave of this survey, with particular focus on the situation in Slovenia. Our results show that, contrary to the expectations, the health of elderly self-employed workers is generally in no way inferior to the health of elderly employees and even much better than the average health of elderly unemployed, pensioners and housewives. Problems in the health of the self-employed emerge only when the analysis changes focus to those who are neither employed nor self-employed, while engaged in paid work (“real” precarious people). The latter group does not have any observed statistically significant problems as compared to the general population 50+, while there are visible differences in the health status of employees and “real” precarious workers in almost all the indicators and in the vast majority of the 16 countries included. In conclusion, we show that the abolition of the problems of sampling using the (sample or calibrated) weighting does not show any different results. This is one of the first empirical and econometric analyses of the state of health of elderly precarious people in Slovenia and in general and has considerable implications for the planning of measures in this field: at this stage we can particularly recommend different treatment of different types of precarious work, in our case, the self-employed and the “real” precarious workers.

V delu je tudi približno 10-15 člankov za knjigo SHARE, kjer prispevam empirično analizo, vendar o tem več, ko bo stvar dokončana, torej nekje aprila. Srečamo pa se lahko tudi na simpoziju o kulturni vzgoji in izobraževanju v avstrijskem St. Pöltnu, tam bom gost okrogle mize o znanosti in kulturni vzgoji, več najdete tukaj.

Seveda pa je v zaključevanju še vse tisto, kar je bilo odpredavano v preteklih mesecih, vesel sem, ker je večina oddana ali tik pred oddajo.

Še eno pestro in burno leto se torej obeta, upam, da se kje srečamo.

  • Share/Bookmark
« Novejši zapisiStarejši zapisi »

Blog V krizi smisla tiči misel | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |